LigaID: 6   Auto: 0   NEXTBrighton

0 Watford - Brighton (2-0) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Brighton - Manchester Utd (3-2) P:0 (0), matches: 1, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0, Last Matches: 1, Goals: 0, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,00

2 Liverpool - Brighton (1-0) P:3 (3), matches: 2, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 2, Goals: 3, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,50

3 Brighton - Fulham (2-2) P:0 (3), matches: 3, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 3, Goals: 3, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,67

4 Southampton - Brighton (2-2) P:1 (4), matches: 4, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 4, Goals: 5, Goal dif: -2, Goals Av.: 3,00

5 Brighton - Tottenham (1-2) P:1 (5), matches: 5, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 5, Goals: 7, Goal dif: -2, Goals Av.: 3,20

6 Manchester City - Brighton (2-0) P:0 (5), matches: 6, Av. points: 0,83, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0,83, Last Matches: 6, Goals: 8, Goal dif: -3, Goals Av.: 3,17

7 Brighton - West Ham (1-0) P:0 (5), matches: 7, Av. points: 0,71, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 0,25, Last Av. Points: 0,71, Last Matches: 7, Goals: 8, Goal dif: -5, Goals Av.: 3,00

8 Newcastle - Brighton (0-1) P:3 (8), matches: 8, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 0,25, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 9, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,75

9 Brighton - Wolves (1-0) P:3 (11), matches: 9, Av. points: 1,22, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 10, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,56

10 Everton - Brighton (3-1) P:3 (14), matches: 10, Av. points: 1,40, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,40

11 Cardiff - Brighton (2-1) P:0 (14), matches: 11, Av. points: 1,27, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 0,67, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 12, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,55

12 Brighton - Leicester (1-1) P:0 (14), matches: 12, Av. points: 1,17, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 0,57, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,58

13 Huddersfield - Brighton (1-2) P:1 (15), matches: 13, Av. points: 1,15, Av. points HOME: 1,83, Av. points AWAY: 0,57, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,54

14 Brighton - Crystal Palace (3-1) P:3 (18), matches: 14, Av. points: 1,29, Av. points HOME: 1,83, Av. points AWAY: 0,88, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,57

15 Burnley - Brighton (1-0) P:3 (21), matches: 15, Av. points: 1,40, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 0,88, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,67

16 Brighton - Chelsea (1-2) P:0 (21), matches: 16, Av. points: 1,31, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 0,78, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,56

17 Bournemouth - Brighton (2-0) P:0 (21), matches: 17, Av. points: 1,24, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 0,78, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,59

18 Brighton - Arsenal (1-1) P:0 (21), matches: 18, Av. points: 1,17, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 0,70, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,56

19 Brighton - Everton (1-0) P:1 (22), matches: 19, Av. points: 1,16, Av. points HOME: 1,67, Av. points AWAY: 0,70, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,53

20 West Ham - Brighton (2-2) P:3 (25), matches: 20, Av. points: 1,25, Av. points HOME: 1,80, Av. points AWAY: 0,70, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 22, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,45

21 Brighton - Liverpool (0-1) P:1 (26), matches: 21, Av. points: 1,24, Av. points HOME: 1,80, Av. points AWAY: 0,73, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 24, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,52

22 Manchester Utd - Brighton (2-1) P:0 (26), matches: 22, Av. points: 1,18, Av. points HOME: 1,64, Av. points AWAY: 0,73, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 24, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,45

23 Fulham - Brighton (4-2) P:0 (26), matches: 23, Av. points: 1,13, Av. points HOME: 1,64, Av. points AWAY: 0,67, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -7, Goals Av.: 2,48

24 Brighton - Watford (0-0) P:0 (26), matches: 24, Av. points: 1,08, Av. points HOME: 1,64, Av. points AWAY: 0,62, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,63

25 Brighton - Burnley (1-3) P:1 (27), matches: 25, Av. points: 1,08, Av. points HOME: 1,58, Av. points AWAY: 0,62, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,52

26 Leicester - Brighton (2-1) P:0 (27), matches: 26, Av. points: 1,04, Av. points HOME: 1,46, Av. points AWAY: 0,62, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: -11, Goals Av.: 2,58

27 Brighton - Huddersfield (1-0) P:0 (27), matches: 27, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,46, Av. points AWAY: 0,57, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 29, Goal dif: -12, Goals Av.: 2,59

28 Crystal Palace - Brighton (1-2) P:3 (30), matches: 28, Av. points: 1,07, Av. points HOME: 1,57, Av. points AWAY: 0,57, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -11, Goals Av.: 2,54

29 Brighton - Southampton (0-1) P:3 (33), matches: 29, Av. points: 1,14, Av. points HOME: 1,57, Av. points AWAY: 0,73, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -10, Goals Av.: 2,55

30 Chelsea - Brighton (3-0) P:0 (33), matches: 30, Av. points: 1,10, Av. points HOME: 1,47, Av. points AWAY: 0,73, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -11, Goals Av.: 2,50

31 Brighton - Bournemouth (0-5) P:0 (33), matches: 31, Av. points: 1,06, Av. points HOME: 1,47, Av. points AWAY: 0,69, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -14, Goals Av.: 2,52

32 Brighton - Cardiff (0-2) P:0 (33), matches: 32, Av. points: 1,03, Av. points HOME: 1,38, Av. points AWAY: 0,69, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -19, Goals Av.: 2,59

33 Wolves - Brighton (0-0) P:0 (33), matches: 33, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,29, Av. points AWAY: 0,69, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -21, Goals Av.: 2,58

34 Tottenham - Brighton (1-0) P:1 (34), matches: 34, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,29, Av. points AWAY: 0,71, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -21, Goals Av.: 2,50

35 Brighton - Newcastle (1-1) P:0 (34), matches: 35, Av. points: 0,97, Av. points HOME: 1,29, Av. points AWAY: 0,67, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -22, Goals Av.: 2,46

36 Arsenal - Brighton (1-1) P:1 (35), matches: 36, Av. points: 0,97, Av. points HOME: 1,28, Av. points AWAY: 0,67, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 33, Goal dif: -22, Goals Av.: 2,44

37 Brighton - Manchester City (1-4) P:1 (36), matches: 37, Av. points: 0,97, Av. points HOME: 1,28, Av. points AWAY: 0,68, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: -22, Goals Av.: 2,43

Burnley

0 Southampton - Burnley (0-0) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Burnley - Watford (1-3) P:1 (1), matches: 1, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 1, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

2 Fulham - Burnley (4-2) P:0 (1), matches: 2, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 2, Goals: 1, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,00

3 Burnley - Manchester Utd (0-2) P:0 (1), matches: 3, Av. points: 0,33, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,33, Last Matches: 3, Goals: 3, Goal dif: -4, Goals Av.: 3,33

4 Wolves - Burnley (1-0) P:0 (1), matches: 4, Av. points: 0,25, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,25, Last Matches: 4, Goals: 3, Goal dif: -6, Goals Av.: 3,00

5 Burnley - Bournemouth (4-0) P:0 (1), matches: 5, Av. points: 0,20, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0,20, Last Matches: 5, Goals: 3, Goal dif: -7, Goals Av.: 2,60

6 Cardiff - Burnley (1-2) P:3 (4), matches: 6, Av. points: 0,67, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0,67, Last Matches: 6, Goals: 7, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,83

7 Burnley - Huddersfield (1-1) P:3 (7), matches: 7, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 7, Goals: 9, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,86

8 Manchester City - Burnley (5-0) P:1 (8), matches: 8, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 10, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,75

9 Burnley - Chelsea (0-4) P:0 (8), matches: 9, Av. points: 0,89, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 10, Goal dif: -7, Goals Av.: 3,00

10 West Ham - Burnley (4-2) P:0 (8), matches: 10, Av. points: 0,80, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 10, Goal dif: -11, Goals Av.: 3,10

11 Leicester - Burnley (0-0) P:0 (8), matches: 11, Av. points: 0,73, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,67, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 12, Goal dif: -13, Goals Av.: 3,36

12 Burnley - Newcastle (1-2) P:1 (9), matches: 12, Av. points: 0,75, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,71, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 12, Goal dif: -13, Goals Av.: 3,08

13 Crystal Palace - Burnley (2-0) P:0 (9), matches: 13, Av. points: 0,69, Av. points HOME: 0,67, Av. points AWAY: 0,71, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -14, Goals Av.: 3,08

14 Burnley - Liverpool (1-3) P:0 (9), matches: 14, Av. points: 0,64, Av. points HOME: 0,67, Av. points AWAY: 0,63, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -16, Goals Av.: 3,00

15 Burnley - Brighton (1-0) P:0 (9), matches: 15, Av. points: 0,60, Av. points HOME: 0,57, Av. points AWAY: 0,63, Last Av. Points: 0,25, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -18, Goals Av.: 3,07

16 Tottenham - Burnley (1-0) P:3 (12), matches: 16, Av. points: 0,75, Av. points HOME: 0,88, Av. points AWAY: 0,63, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,94

17 Arsenal - Burnley (3-1) P:0 (12), matches: 17, Av. points: 0,71, Av. points HOME: 0,88, Av. points AWAY: 0,56, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: -18, Goals Av.: 2,82

18 Burnley - Everton (1-5) P:0 (12), matches: 18, Av. points: 0,67, Av. points HOME: 0,88, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: -20, Goals Av.: 2,89

19 Burnley - West Ham (2-0) P:0 (12), matches: 19, Av. points: 0,63, Av. points HOME: 0,78, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: -24, Goals Av.: 3,05

20 Huddersfield - Burnley (1-2) P:3 (15), matches: 20, Av. points: 0,75, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -22, Goals Av.: 3,00

21 Burnley - Fulham (2-1) P:3 (18), matches: 21, Av. points: 0,86, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,73, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: -21, Goals Av.: 3,00

22 Watford - Burnley (0-0) P:3 (21), matches: 22, Av. points: 0,95, Av. points HOME: 1,18, Av. points AWAY: 0,73, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: -20, Goals Av.: 3,00

23 Manchester Utd - Burnley (2-2) P:1 (22), matches: 23, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 1,18, Av. points AWAY: 0,75, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: -20, Goals Av.: 2,87

24 Burnley - Southampton (1-1) P:1 (23), matches: 24, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 1,18, Av. points AWAY: 0,77, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -20, Goals Av.: 2,92

25 Brighton - Burnley (1-3) P:1 (24), matches: 25, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 0,77, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: -20, Goals Av.: 2,88

26 Burnley - Tottenham (2-1) P:3 (27), matches: 26, Av. points: 1,04, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 0,93, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 29, Goal dif: -18, Goals Av.: 2,92

27 Newcastle - Burnley (2-0) P:3 (30), matches: 27, Av. points: 1,11, Av. points HOME: 1,31, Av. points AWAY: 0,93, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,93

28 Burnley - Crystal Palace (1-3) P:0 (30), matches: 28, Av. points: 1,07, Av. points HOME: 1,31, Av. points AWAY: 0,87, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: -19, Goals Av.: 2,89

29 Liverpool - Burnley (4-2) P:0 (30), matches: 29, Av. points: 1,03, Av. points HOME: 1,21, Av. points AWAY: 0,87, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -21, Goals Av.: 2,93

30 Burnley - Leicester (1-2) P:0 (30), matches: 30, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,21, Av. points AWAY: 0,81, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: -23, Goals Av.: 3,03

31 Burnley - Wolves (2-0) P:0 (30), matches: 31, Av. points: 0,97, Av. points HOME: 1,13, Av. points AWAY: 0,81, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: -24, Goals Av.: 3,03

32 Bournemouth - Burnley (1-3) P:3 (33), matches: 32, Av. points: 1,03, Av. points HOME: 1,25, Av. points AWAY: 0,81, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: -22, Goals Av.: 3,00

33 Burnley - Cardiff (2-0) P:3 (36), matches: 33, Av. points: 1,09, Av. points HOME: 1,25, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 40, Goal dif: -20, Goals Av.: 3,03

34 Chelsea - Burnley (2-2) P:3 (39), matches: 34, Av. points: 1,15, Av. points HOME: 1,35, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 42, Goal dif: -18, Goals Av.: 3,00

35 Burnley - Manchester City (0-1) P:1 (40), matches: 35, Av. points: 1,14, Av. points HOME: 1,35, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 44, Goal dif: -18, Goals Av.: 3,03

36 Everton - Burnley (2-0) P:0 (40), matches: 36, Av. points: 1,11, Av. points HOME: 1,28, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 44, Goal dif: -19, Goals Av.: 2,97

37 Burnley - Arsenal (1-3) P:0 (40), matches: 37, Av. points: 1,08, Av. points HOME: 1,28, Av. points AWAY: 0,89, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 44, Goal dif: -21, Goals Av.: 2,95

Crystal Palace

0 Fulham - Crystal Palace (0-2) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Crystal Palace - Liverpool (0-2) P:3 (3), matches: 1, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 1, Goals: 2, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,00

2 Watford - Crystal Palace (2-1) P:0 (3), matches: 2, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 2, Goals: 2, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,00

3 Crystal Palace - Southampton (0-2) P:0 (3), matches: 3, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 3, Goals: 3, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,33

4 Huddersfield - Crystal Palace (0-1) P:0 (3), matches: 4, Av. points: 0,75, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 4, Goals: 3, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,25

5 Crystal Palace - Newcastle (0-0) P:3 (6), matches: 5, Av. points: 1,20, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 1,20, Last Matches: 5, Goals: 4, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,00

6 Bournemouth - Crystal Palace (2-1) P:1 (7), matches: 6, Av. points: 1,17, Av. points HOME: 0,33, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 1,17, Last Matches: 6, Goals: 4, Goal dif: -2, Goals Av.: 1,67

7 Crystal Palace - Wolves (0-1) P:0 (7), matches: 7, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 0,33, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 7, Goals: 5, Goal dif: -3, Goals Av.: 1,86

8 Everton - Crystal Palace (2-0) P:0 (7), matches: 8, Av. points: 0,88, Av. points HOME: 0,25, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 5, Goal dif: -4, Goals Av.: 1,75

9 Crystal Palace - Arsenal (2-2) P:0 (7), matches: 9, Av. points: 0,78, Av. points HOME: 0,25, Av. points AWAY: 1,20, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 5, Goal dif: -6, Goals Av.: 1,78

10 Chelsea - Crystal Palace (3-1) P:1 (8), matches: 10, Av. points: 0,80, Av. points HOME: 0,40, Av. points AWAY: 1,20, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 7, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,00

11 Crystal Palace - Tottenham (0-1) P:0 (8), matches: 11, Av. points: 0,73, Av. points HOME: 0,40, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 8, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,18

12 Manchester Utd - Crystal Palace (0-0) P:0 (8), matches: 12, Av. points: 0,67, Av. points HOME: 0,33, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 8, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,08

13 Crystal Palace - Burnley (2-0) P:1 (9), matches: 13, Av. points: 0,69, Av. points HOME: 0,33, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 8, Goal dif: -9, Goals Av.: 1,92

14 Brighton - Crystal Palace (3-1) P:3 (12), matches: 14, Av. points: 0,86, Av. points HOME: 0,71, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 10, Goal dif: -7, Goals Av.: 1,93

15 West Ham - Crystal Palace (3-2) P:0 (12), matches: 15, Av. points: 0,80, Av. points HOME: 0,71, Av. points AWAY: 0,88, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,07

16 Crystal Palace - Leicester (1-0) P:0 (12), matches: 16, Av. points: 0,75, Av. points HOME: 0,71, Av. points AWAY: 0,78, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -10, Goals Av.: 2,25

17 Manchester City - Crystal Palace (2-3) P:3 (15), matches: 17, Av. points: 0,88, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,78, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,18

18 Crystal Palace - Cardiff (0-0) P:3 (18), matches: 18, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,33

19 Crystal Palace - Chelsea (0-1) P:1 (19), matches: 19, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,21

20 Wolves - Crystal Palace (0-2) P:0 (19), matches: 20, Av. points: 0,95, Av. points HOME: 0,90, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,15

21 Crystal Palace - Watford (1-2) P:3 (22), matches: 21, Av. points: 1,05, Av. points HOME: 0,90, Av. points AWAY: 1,18, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -7, Goals Av.: 2,14

22 Liverpool - Crystal Palace (4-3) P:0 (22), matches: 22, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 0,82, Av. points AWAY: 1,18, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,18

23 Southampton - Crystal Palace (1-1) P:0 (22), matches: 23, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 0,82, Av. points AWAY: 1,08, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,39

24 Crystal Palace - Fulham (2-0) P:1 (23), matches: 24, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 0,82, Av. points AWAY: 1,08, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 24, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,38

25 Crystal Palace - West Ham (1-1) P:3 (26), matches: 25, Av. points: 1,04, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,08, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: -7, Goals Av.: 2,36

26 Leicester - Crystal Palace (1-4) P:1 (27), matches: 26, Av. points: 1,04, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,08, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -7, Goals Av.: 2,35

27 Crystal Palace - Manchester Utd (1-3) P:3 (30), matches: 27, Av. points: 1,11, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,21, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,44

28 Burnley - Crystal Palace (1-3) P:0 (30), matches: 28, Av. points: 1,07, Av. points HOME: 0,93, Av. points AWAY: 1,21, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,50

29 Crystal Palace - Brighton (1-2) P:3 (33), matches: 29, Av. points: 1,14, Av. points HOME: 0,93, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,55

30 Crystal Palace - Huddersfield (2-0) P:0 (33), matches: 30, Av. points: 1,10, Av. points HOME: 0,87, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 36, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,57

31 Tottenham - Crystal Palace (2-0) P:3 (36), matches: 31, Av. points: 1,16, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 38, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,55

32 Newcastle - Crystal Palace (0-1) P:0 (36), matches: 32, Av. points: 1,13, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,25, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 38, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,53

33 Crystal Palace - Manchester City (1-3) P:3 (39), matches: 33, Av. points: 1,18, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,35, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 39, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,48

34 Arsenal - Crystal Palace (2-3) P:0 (39), matches: 34, Av. points: 1,15, Av. points HOME: 0,94, Av. points AWAY: 1,35, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 40, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,53

35 Crystal Palace - Everton (0-0) P:3 (42), matches: 35, Av. points: 1,20, Av. points HOME: 0,94, Av. points AWAY: 1,44, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 43, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,60

36 Cardiff - Crystal Palace (2-3) P:1 (43), matches: 36, Av. points: 1,19, Av. points HOME: 0,94, Av. points AWAY: 1,44, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 43, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,53

37 Crystal Palace - Bournemouth (5-3) P:3 (46), matches: 37, Av. points: 1,24, Av. points HOME: 0,94, Av. points AWAY: 1,53, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 46, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,59

Fulham

0 Fulham - Crystal Palace (0-2) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Tottenham - Fulham (3-1) P:0 (0), matches: 1, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 1, Goals: 0, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,00

2 Fulham - Burnley (4-2) P:0 (0), matches: 2, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0, Last Matches: 2, Goals: 1, Goal dif: -4, Goals Av.: 3,00

3 Brighton - Fulham (2-2) P:3 (3), matches: 3, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 3, Goals: 5, Goal dif: -2, Goals Av.: 4,00

4 Manchester City - Fulham (3-0) P:1 (4), matches: 4, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 4, Goals: 7, Goal dif: -2, Goals Av.: 4,00

5 Fulham - Watford (1-1) P:0 (4), matches: 5, Av. points: 0,80, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0,80, Last Matches: 5, Goals: 7, Goal dif: -5, Goals Av.: 3,80

6 Everton - Fulham (3-0) P:1 (5), matches: 6, Av. points: 0,83, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0,83, Last Matches: 6, Goals: 8, Goal dif: -5, Goals Av.: 3,50

7 Fulham - Arsenal (1-5) P:0 (5), matches: 7, Av. points: 0,71, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 0,25, Last Av. Points: 0,71, Last Matches: 7, Goals: 8, Goal dif: -8, Goals Av.: 3,43

8 Cardiff - Fulham (4-2) P:0 (5), matches: 8, Av. points: 0,63, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,25, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 9, Goal dif: -12, Goals Av.: 3,75

9 Fulham - Bournemouth (0-3) P:0 (5), matches: 9, Av. points: 0,56, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,20, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -14, Goals Av.: 4,00

10 Huddersfield - Fulham (1-0) P:0 (5), matches: 10, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,20, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -17, Goals Av.: 3,90

11 Liverpool - Fulham (2-0) P:0 (5), matches: 11, Av. points: 0,45, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,17, Last Av. Points: 0,25, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -18, Goals Av.: 3,64

12 Fulham - Southampton (3-2) P:0 (5), matches: 12, Av. points: 0,42, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,14, Last Av. Points: 0,13, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -20, Goals Av.: 3,50

13 Chelsea - Fulham (2-0) P:3 (8), matches: 13, Av. points: 0,62, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 0,14, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -19, Goals Av.: 3,62

14 Fulham - Leicester (1-1) P:0 (8), matches: 14, Av. points: 0,57, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 0,13, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -21, Goals Av.: 3,50

15 Manchester Utd - Fulham (4-1) P:1 (9), matches: 15, Av. points: 0,60, Av. points HOME: 1,14, Av. points AWAY: 0,13, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: -21, Goals Av.: 3,40

16 Fulham - West Ham (0-2) P:0 (9), matches: 16, Av. points: 0,56, Av. points HOME: 1,14, Av. points AWAY: 0,11, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: -24, Goals Av.: 3,50

17 Newcastle - Fulham (0-0) P:0 (9), matches: 17, Av. points: 0,53, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,11, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: -26, Goals Av.: 3,41

18 Fulham - Wolves (1-1) P:1 (10), matches: 18, Av. points: 0,56, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,20, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: -26, Goals Av.: 3,22

19 Fulham - Huddersfield (1-0) P:1 (11), matches: 19, Av. points: 0,58, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,20, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: -26, Goals Av.: 3,16

20 Arsenal - Fulham (4-1) P:3 (14), matches: 20, Av. points: 0,70, Av. points HOME: 1,20, Av. points AWAY: 0,20, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 18, Goal dif: -25, Goals Av.: 3,05

21 Burnley - Fulham (2-1) P:0 (14), matches: 21, Av. points: 0,67, Av. points HOME: 1,20, Av. points AWAY: 0,18, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -28, Goals Av.: 3,14

22 Fulham - Tottenham (1-2) P:0 (14), matches: 22, Av. points: 0,64, Av. points HOME: 1,20, Av. points AWAY: 0,17, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -29, Goals Av.: 3,14

23 Fulham - Brighton (4-2) P:0 (14), matches: 23, Av. points: 0,61, Av. points HOME: 1,09, Av. points AWAY: 0,17, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: -30, Goals Av.: 3,13

24 Crystal Palace - Fulham (2-0) P:3 (17), matches: 24, Av. points: 0,71, Av. points HOME: 1,25, Av. points AWAY: 0,17, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -28, Goals Av.: 3,25

25 Fulham - Manchester Utd (0-3) P:0 (17), matches: 25, Av. points: 0,68, Av. points HOME: 1,25, Av. points AWAY: 0,15, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -30, Goals Av.: 3,20

26 West Ham - Fulham (3-1) P:0 (17), matches: 26, Av. points: 0,65, Av. points HOME: 1,15, Av. points AWAY: 0,15, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -33, Goals Av.: 3,19

27 Southampton - Fulham (2-0) P:0 (17), matches: 27, Av. points: 0,63, Av. points HOME: 1,15, Av. points AWAY: 0,14, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: -35, Goals Av.: 3,22

28 Fulham - Chelsea (1-2) P:0 (17), matches: 28, Av. points: 0,61, Av. points HOME: 1,15, Av. points AWAY: 0,13, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: -37, Goals Av.: 3,18

29 Leicester - Fulham (3-1) P:0 (17), matches: 29, Av. points: 0,59, Av. points HOME: 1,07, Av. points AWAY: 0,13, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -38, Goals Av.: 3,17

30 Fulham - Liverpool (1-2) P:0 (17), matches: 30, Av. points: 0,57, Av. points HOME: 1,07, Av. points AWAY: 0,13, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: -40, Goals Av.: 3,20

31 Fulham - Manchester City (0-2) P:0 (17), matches: 31, Av. points: 0,55, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,13, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 29, Goal dif: -41, Goals Av.: 3,19

32 Watford - Fulham (4-1) P:0 (17), matches: 32, Av. points: 0,53, Av. points HOME: 0,94, Av. points AWAY: 0,13, Last Av. Points: 0, Last Matches: 8, Goals: 29, Goal dif: -43, Goals Av.: 3,16

33 Fulham - Everton (2-0) P:0 (17), matches: 33, Av. points: 0,52, Av. points HOME: 0,94, Av. points AWAY: 0,12, Last Av. Points: 0, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -46, Goals Av.: 3,21

34 Bournemouth - Fulham (0-1) P:3 (20), matches: 34, Av. points: 0,59, Av. points HOME: 1,06, Av. points AWAY: 0,12, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -44, Goals Av.: 3,18

35 Fulham - Cardiff (1-0) P:3 (23), matches: 35, Av. points: 0,66, Av. points HOME: 1,06, Av. points AWAY: 0,28, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 33, Goal dif: -43, Goals Av.: 3,11

36 Wolves - Fulham (1-0) P:3 (26), matches: 36, Av. points: 0,72, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 0,28, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: -42, Goals Av.: 3,06

37 Fulham - Newcastle (0-4) P:0 (26), matches: 37, Av. points: 0,70, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 0,26, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: -43, Goals Av.: 3,00

Leicester

0 Manchester Utd - Leicester (2-1) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Leicester - Wolves (2-0) P:0 (0), matches: 1, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0, Last Matches: 1, Goals: 1, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,00

2 Southampton - Leicester (1-2) P:3 (3), matches: 2, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 2, Goals: 3, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,50

3 Leicester - Liverpool (1-2) P:3 (6), matches: 3, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 3, Goals: 5, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,67

4 Bournemouth - Leicester (4-2) P:0 (6), matches: 4, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 4, Goals: 6, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,75

5 Leicester - Huddersfield (3-1) P:0 (6), matches: 5, Av. points: 1,20, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,20, Last Matches: 5, Goals: 8, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,40

6 Newcastle - Leicester (0-2) P:3 (9), matches: 6, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 6, Goals: 11, Goal dif: 1, Goals Av.: 3,50

7 Leicester - Everton (1-2) P:3 (12), matches: 7, Av. points: 1,71, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,71, Last Matches: 7, Goals: 13, Goal dif: 3, Goals Av.: 3,29

8 Arsenal - Leicester (3-1) P:0 (12), matches: 8, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: 2, Goals Av.: 3,25

9 Leicester - West Ham (1-1) P:0 (12), matches: 9, Av. points: 1,33, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,20, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: 0, Goals Av.: 3,33

10 Cardiff - Leicester (0-1) P:1 (13), matches: 10, Av. points: 1,30, Av. points HOME: 1,40, Av. points AWAY: 1,20, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: 0, Goals Av.: 3,20

11 Leicester - Burnley (0-0) P:3 (16), matches: 11, Av. points: 1,45, Av. points HOME: 1,40, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: 1, Goals Av.: 3,00

12 Brighton - Leicester (1-1) P:1 (17), matches: 12, Av. points: 1,42, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,75

13 Leicester - Watford (2-0) P:1 (18), matches: 13, Av. points: 1,38, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 1,43, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 18, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,69

14 Fulham - Leicester (1-1) P:3 (21), matches: 14, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 1,57, Av. points AWAY: 1,43, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: 3, Goals Av.: 2,64

15 Leicester - Tottenham (0-2) P:1 (22), matches: 15, Av. points: 1,47, Av. points HOME: 1,57, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: 3, Goals Av.: 2,60

16 Crystal Palace - Leicester (1-0) P:0 (22), matches: 16, Av. points: 1,38, Av. points HOME: 1,38, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,56

17 Chelsea - Leicester (0-1) P:0 (22), matches: 17, Av. points: 1,29, Av. points HOME: 1,38, Av. points AWAY: 1,22, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,47

18 Leicester - Manchester City (2-1) P:3 (25), matches: 18, Av. points: 1,39, Av. points HOME: 1,38, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 22, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,39

19 Leicester - Cardiff (0-1) P:3 (28), matches: 19, Av. points: 1,47, Av. points HOME: 1,56, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 24, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,42

20 Everton - Leicester (0-1) P:0 (28), matches: 20, Av. points: 1,40, Av. points HOME: 1,40, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 24, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,35

21 Leicester - Southampton (1-2) P:3 (31), matches: 21, Av. points: 1,48, Av. points HOME: 1,40, Av. points AWAY: 1,55, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,29

22 Wolves - Leicester (4-3) P:0 (31), matches: 22, Av. points: 1,41, Av. points HOME: 1,27, Av. points AWAY: 1,55, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,32

23 Liverpool - Leicester (1-1) P:0 (31), matches: 23, Av. points: 1,35, Av. points HOME: 1,27, Av. points AWAY: 1,42, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 29, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,52

24 Leicester - Manchester Utd (0-1) P:1 (32), matches: 24, Av. points: 1,33, Av. points HOME: 1,27, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,50

25 Tottenham - Leicester (3-1) P:0 (32), matches: 25, Av. points: 1,28, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,44

26 Leicester - Crystal Palace (1-4) P:0 (32), matches: 26, Av. points: 1,23, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 1,29, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,50

27 Leicester - Brighton (2-1) P:0 (32), matches: 27, Av. points: 1,19, Av. points HOME: 1,08, Av. points AWAY: 1,29, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,59

28 Watford - Leicester (2-1) P:3 (35), matches: 28, Av. points: 1,25, Av. points HOME: 1,21, Av. points AWAY: 1,29, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,61

29 Leicester - Fulham (3-1) P:0 (35), matches: 29, Av. points: 1,21, Av. points HOME: 1,21, Av. points AWAY: 1,20, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,62

30 Burnley - Leicester (1-2) P:3 (38), matches: 30, Av. points: 1,27, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 1,20, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 38, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,67

31 Leicester - Bournemouth (2-0) P:3 (41), matches: 31, Av. points: 1,32, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 1,31, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 40, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,68

32 Huddersfield - Leicester (1-4) P:3 (44), matches: 32, Av. points: 1,38, Av. points HOME: 1,44, Av. points AWAY: 1,31, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 42, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,66

33 Leicester - Newcastle (0-1) P:3 (47), matches: 33, Av. points: 1,42, Av. points HOME: 1,44, Av. points AWAY: 1,41, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 46, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,73

34 West Ham - Leicester (2-2) P:0 (47), matches: 34, Av. points: 1,38, Av. points HOME: 1,35, Av. points AWAY: 1,41, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 46, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,68

35 Leicester - Arsenal (3-0) P:1 (48), matches: 35, Av. points: 1,37, Av. points HOME: 1,35, Av. points AWAY: 1,39, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 48, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,71

36 Manchester City - Leicester (1-0) P:3 (51), matches: 36, Av. points: 1,42, Av. points HOME: 1,44, Av. points AWAY: 1,39, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 51, Goal dif: 4, Goals Av.: 2,72

37 Leicester - Chelsea (0-0) P:0 (51), matches: 37, Av. points: 1,38, Av. points HOME: 1,44, Av. points AWAY: 1,32, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 51, Goal dif: 3, Goals Av.: 2,68

Liverpool

0 Liverpool - West Ham (4-0) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Crystal Palace - Liverpool (0-2) P:3 (3), matches: 1, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 1, Goals: 4, Goal dif: 4, Goals Av.: 4,00

2 Liverpool - Brighton (1-0) P:3 (6), matches: 2, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 2, Goals: 6, Goal dif: 6, Goals Av.: 3,00

3 Leicester - Liverpool (1-2) P:3 (9), matches: 3, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 3, Goals: 7, Goal dif: 7, Goals Av.: 2,33

4 Tottenham - Liverpool (1-2) P:3 (12), matches: 4, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 4, Goals: 9, Goal dif: 8, Goals Av.: 2,50

5 Liverpool - Southampton (3-0) P:3 (15), matches: 5, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 5, Goals: 11, Goal dif: 9, Goals Av.: 2,60

6 Chelsea - Liverpool (1-1) P:3 (18), matches: 6, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 6, Goals: 14, Goal dif: 12, Goals Av.: 2,67

7 Liverpool - Manchester City (0-0) P:1 (19), matches: 7, Av. points: 2,71, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,50, Last Av. Points: 2,71, Last Matches: 7, Goals: 15, Goal dif: 12, Goals Av.: 2,57

8 Huddersfield - Liverpool (0-1) P:1 (20), matches: 8, Av. points: 2,50, Av. points HOME: 2,50, Av. points AWAY: 2,50, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: 12, Goals Av.: 2,25

9 Liverpool - Cardiff (4-1) P:3 (23), matches: 9, Av. points: 2,56, Av. points HOME: 2,50, Av. points AWAY: 2,60, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: 13, Goals Av.: 2,11

10 Arsenal - Liverpool (1-1) P:3 (26), matches: 10, Av. points: 2,60, Av. points HOME: 2,60, Av. points AWAY: 2,60, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: 16, Goals Av.: 2,40

11 Liverpool - Fulham (2-0) P:1 (27), matches: 11, Av. points: 2,45, Av. points HOME: 2,60, Av. points AWAY: 2,33, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: 16, Goals Av.: 2,36

12 Watford - Liverpool (0-3) P:3 (30), matches: 12, Av. points: 2,50, Av. points HOME: 2,67, Av. points AWAY: 2,33, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: 18, Goals Av.: 2,33

13 Liverpool - Everton (1-0) P:3 (33), matches: 13, Av. points: 2,54, Av. points HOME: 2,67, Av. points AWAY: 2,43, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: 21, Goals Av.: 2,38

14 Burnley - Liverpool (1-3) P:3 (36), matches: 14, Av. points: 2,57, Av. points HOME: 2,71, Av. points AWAY: 2,43, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: 22, Goals Av.: 2,29

15 Bournemouth - Liverpool (0-4) P:3 (39), matches: 15, Av. points: 2,60, Av. points HOME: 2,71, Av. points AWAY: 2,50, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: 24, Goals Av.: 2,40

16 Liverpool - Manchester Utd (3-1) P:3 (42), matches: 16, Av. points: 2,63, Av. points HOME: 2,71, Av. points AWAY: 2,56, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: 28, Goals Av.: 2,50

17 Wolves - Liverpool (0-2) P:3 (45), matches: 17, Av. points: 2,65, Av. points HOME: 2,75, Av. points AWAY: 2,56, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: 30, Goals Av.: 2,59

18 Liverpool - Newcastle (4-0) P:3 (48), matches: 18, Av. points: 2,67, Av. points HOME: 2,75, Av. points AWAY: 2,60, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 39, Goal dif: 32, Goals Av.: 2,56

19 Liverpool - Arsenal (5-1) P:3 (51), matches: 19, Av. points: 2,68, Av. points HOME: 2,78, Av. points AWAY: 2,60, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 8, Goals: 43, Goal dif: 36, Goals Av.: 2,63

20 Manchester City - Liverpool (2-1) P:3 (54), matches: 20, Av. points: 2,70, Av. points HOME: 2,80, Av. points AWAY: 2,60, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 8, Goals: 48, Goal dif: 40, Goals Av.: 2,80

21 Brighton - Liverpool (0-1) P:0 (54), matches: 21, Av. points: 2,57, Av. points HOME: 2,80, Av. points AWAY: 2,36, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 49, Goal dif: 39, Goals Av.: 2,81

22 Liverpool - Crystal Palace (4-3) P:3 (57), matches: 22, Av. points: 2,59, Av. points HOME: 2,80, Av. points AWAY: 2,42, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 50, Goal dif: 40, Goals Av.: 2,73

23 Liverpool - Leicester (1-1) P:3 (60), matches: 23, Av. points: 2,61, Av. points HOME: 2,82, Av. points AWAY: 2,42, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 54, Goal dif: 41, Goals Av.: 2,91

24 West Ham - Liverpool (1-1) P:1 (61), matches: 24, Av. points: 2,54, Av. points HOME: 2,67, Av. points AWAY: 2,42, Last Av. Points: 2,38, Last Matches: 8, Goals: 55, Goal dif: 41, Goals Av.: 2,88

25 Liverpool - Bournemouth (3-0) P:1 (62), matches: 25, Av. points: 2,48, Av. points HOME: 2,67, Av. points AWAY: 2,31, Last Av. Points: 2,13, Last Matches: 8, Goals: 56, Goal dif: 41, Goals Av.: 2,84

26 Manchester Utd - Liverpool (0-0) P:3 (65), matches: 26, Av. points: 2,50, Av. points HOME: 2,69, Av. points AWAY: 2,31, Last Av. Points: 2,13, Last Matches: 8, Goals: 59, Goal dif: 44, Goals Av.: 2,85

27 Liverpool - Watford (5-0) P:1 (66), matches: 27, Av. points: 2,44, Av. points HOME: 2,69, Av. points AWAY: 2,21, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 59, Goal dif: 44, Goals Av.: 2,74

28 Everton - Liverpool (0-0) P:3 (69), matches: 28, Av. points: 2,46, Av. points HOME: 2,71, Av. points AWAY: 2,21, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 64, Goal dif: 49, Goals Av.: 2,82

29 Liverpool - Burnley (4-2) P:1 (70), matches: 29, Av. points: 2,41, Av. points HOME: 2,71, Av. points AWAY: 2,13, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 64, Goal dif: 49, Goals Av.: 2,72

30 Fulham - Liverpool (1-2) P:3 (73), matches: 30, Av. points: 2,43, Av. points HOME: 2,73, Av. points AWAY: 2,13, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 68, Goal dif: 51, Goals Av.: 2,83

31 Liverpool - Tottenham (2-1) P:3 (76), matches: 31, Av. points: 2,45, Av. points HOME: 2,73, Av. points AWAY: 2,19, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 70, Goal dif: 52, Goals Av.: 2,84

32 Southampton - Liverpool (1-3) P:3 (79), matches: 32, Av. points: 2,47, Av. points HOME: 2,75, Av. points AWAY: 2,19, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 72, Goal dif: 53, Goals Av.: 2,84

33 Liverpool - Chelsea (2-0) P:3 (82), matches: 33, Av. points: 2,48, Av. points HOME: 2,75, Av. points AWAY: 2,24, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 75, Goal dif: 55, Goals Av.: 2,88

34 Cardiff - Liverpool (0-2) P:3 (85), matches: 34, Av. points: 2,50, Av. points HOME: 2,76, Av. points AWAY: 2,24, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 77, Goal dif: 57, Goals Av.: 2,85

35 Liverpool - Huddersfield (5-0) P:3 (88), matches: 35, Av. points: 2,51, Av. points HOME: 2,76, Av. points AWAY: 2,28, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 79, Goal dif: 59, Goals Av.: 2,83

36 Newcastle - Liverpool (2-3) P:3 (91), matches: 36, Av. points: 2,53, Av. points HOME: 2,78, Av. points AWAY: 2,28, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 84, Goal dif: 64, Goals Av.: 2,89

37 Liverpool - Wolves (2-0) P:3 (94), matches: 37, Av. points: 2,54, Av. points HOME: 2,78, Av. points AWAY: 2,32, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 8, Goals: 87, Goal dif: 65, Goals Av.: 2,95

Manchester Utd

0 Manchester Utd - Leicester (2-1) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Brighton - Manchester Utd (3-2) P:3 (3), matches: 1, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 1, Goals: 2, Goal dif: 1, Goals Av.: 3,00

2 Manchester Utd - Tottenham (0-3) P:0 (3), matches: 2, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 2, Goals: 4, Goal dif: 0, Goals Av.: 4,00

3 Burnley - Manchester Utd (0-2) P:0 (3), matches: 3, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 3, Goals: 4, Goal dif: -3, Goals Av.: 3,67

4 Watford - Manchester Utd (1-2) P:3 (6), matches: 4, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 4, Goals: 6, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,25

5 Manchester Utd - Wolves (1-1) P:3 (9), matches: 5, Av. points: 1,80, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 1,80, Last Matches: 5, Goals: 8, Goal dif: 0, Goals Av.: 3,20

6 West Ham - Manchester Utd (3-1) P:1 (10), matches: 6, Av. points: 1,67, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 1,67, Last Matches: 6, Goals: 9, Goal dif: 0, Goals Av.: 3,00

7 Manchester Utd - Newcastle (3-2) P:0 (10), matches: 7, Av. points: 1,43, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,43, Last Matches: 7, Goals: 10, Goal dif: -2, Goals Av.: 3,14

8 Chelsea - Manchester Utd (2-2) P:3 (13), matches: 8, Av. points: 1,63, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,38

9 Manchester Utd - Everton (2-1) P:1 (14), matches: 9, Av. points: 1,56, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,44

10 Bournemouth - Manchester Utd (1-2) P:3 (17), matches: 10, Av. points: 1,70, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: 0, Goals Av.: 3,40

11 Manchester City - Manchester Utd (3-1) P:3 (20), matches: 11, Av. points: 1,82, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,67, Last Av. Points: 2,13, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: 1, Goals Av.: 3,36

12 Manchester Utd - Crystal Palace (0-0) P:0 (20), matches: 12, Av. points: 1,67, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,43, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,42

13 Southampton - Manchester Utd (2-2) P:1 (21), matches: 13, Av. points: 1,62, Av. points HOME: 1,83, Av. points AWAY: 1,43, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,15

14 Manchester Utd - Arsenal (2-2) P:1 (22), matches: 14, Av. points: 1,57, Av. points HOME: 1,83, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 22, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,21

15 Manchester Utd - Fulham (4-1) P:1 (23), matches: 15, Av. points: 1,53, Av. points HOME: 1,71, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 24, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,27

16 Liverpool - Manchester Utd (3-1) P:3 (26), matches: 16, Av. points: 1,63, Av. points HOME: 1,88, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: 2, Goals Av.: 3,38

17 Cardiff - Manchester Utd (1-5) P:0 (26), matches: 17, Av. points: 1,53, Av. points HOME: 1,88, Av. points AWAY: 1,22, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 29, Goal dif: 0, Goals Av.: 3,41

18 Manchester Utd - Huddersfield (3-1) P:3 (29), matches: 18, Av. points: 1,61, Av. points HOME: 1,88, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: 4, Goals Av.: 3,56

19 Manchester Utd - Bournemouth (4-1) P:3 (32), matches: 19, Av. points: 1,68, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: 6, Goals Av.: 3,58

20 Newcastle - Manchester Utd (0-2) P:3 (35), matches: 20, Av. points: 1,75, Av. points HOME: 2,10, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 41, Goal dif: 9, Goals Av.: 3,65

21 Tottenham - Manchester Utd (0-1) P:3 (38), matches: 21, Av. points: 1,81, Av. points HOME: 2,10, Av. points AWAY: 1,55, Last Av. Points: 2,13, Last Matches: 8, Goals: 43, Goal dif: 11, Goals Av.: 3,57

22 Manchester Utd - Brighton (2-1) P:3 (41), matches: 22, Av. points: 1,86, Av. points HOME: 2,10, Av. points AWAY: 1,67, Last Av. Points: 2,38, Last Matches: 8, Goals: 44, Goal dif: 12, Goals Av.: 3,45

23 Manchester Utd - Burnley (2-2) P:3 (44), matches: 23, Av. points: 1,91, Av. points HOME: 2,18, Av. points AWAY: 1,67, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 46, Goal dif: 13, Goals Av.: 3,43

24 Leicester - Manchester Utd (0-1) P:1 (45), matches: 24, Av. points: 1,88, Av. points HOME: 2,08, Av. points AWAY: 1,67, Last Av. Points: 2,38, Last Matches: 8, Goals: 48, Goal dif: 13, Goals Av.: 3,46

25 Fulham - Manchester Utd (0-3) P:3 (48), matches: 25, Av. points: 1,92, Av. points HOME: 2,08, Av. points AWAY: 1,77, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 49, Goal dif: 14, Goals Av.: 3,36

26 Manchester Utd - Liverpool (0-0) P:3 (51), matches: 26, Av. points: 1,96, Av. points HOME: 2,08, Av. points AWAY: 1,86, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 52, Goal dif: 17, Goals Av.: 3,35

27 Crystal Palace - Manchester Utd (1-3) P:1 (52), matches: 27, Av. points: 1,93, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,86, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 52, Goal dif: 17, Goals Av.: 3,22

28 Manchester Utd - Southampton (3-2) P:3 (55), matches: 28, Av. points: 1,96, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,93, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 55, Goal dif: 19, Goals Av.: 3,25

29 Arsenal - Manchester Utd (2-0) P:3 (58), matches: 29, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,07, Av. points AWAY: 1,93, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 58, Goal dif: 20, Goals Av.: 3,31

30 Manchester Utd - Watford (2-1) P:0 (58), matches: 30, Av. points: 1,93, Av. points HOME: 2,07, Av. points AWAY: 1,81, Last Av. Points: 2,13, Last Matches: 8, Goals: 58, Goal dif: 18, Goals Av.: 3,27

31 Wolves - Manchester Utd (2-1) P:3 (61), matches: 31, Av. points: 1,97, Av. points HOME: 2,13, Av. points AWAY: 1,81, Last Av. Points: 2,13, Last Matches: 8, Goals: 60, Goal dif: 19, Goals Av.: 3,26

32 Manchester Utd - West Ham (2-1) P:0 (61), matches: 32, Av. points: 1,91, Av. points HOME: 2,13, Av. points AWAY: 1,71, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 61, Goal dif: 18, Goals Av.: 3,25

33 Everton - Manchester Utd (4-0) P:3 (64), matches: 33, Av. points: 1,94, Av. points HOME: 2,19, Av. points AWAY: 1,71, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 63, Goal dif: 19, Goals Av.: 3,24

34 Manchester Utd - Manchester City (0-2) P:0 (64), matches: 34, Av. points: 1,88, Av. points HOME: 2,19, Av. points AWAY: 1,61, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 63, Goal dif: 15, Goals Av.: 3,26

35 Manchester Utd - Chelsea (1-1) P:0 (64), matches: 35, Av. points: 1,83, Av. points HOME: 2,06, Av. points AWAY: 1,61, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 63, Goal dif: 13, Goals Av.: 3,23

36 Huddersfield - Manchester Utd (1-1) P:1 (65), matches: 36, Av. points: 1,81, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,61, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 64, Goal dif: 13, Goals Av.: 3,19

37 Manchester Utd - Cardiff (0-2) P:1 (66), matches: 37, Av. points: 1,78, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,58, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 65, Goal dif: 13, Goals Av.: 3,16

Southampton

0 Southampton - Burnley (0-0) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Everton - Southampton (2-1) P:1 (1), matches: 1, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 1, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

2 Southampton - Leicester (1-2) P:0 (1), matches: 2, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 2, Goals: 1, Goal dif: -1, Goals Av.: 1,50

3 Crystal Palace - Southampton (0-2) P:0 (1), matches: 3, Av. points: 0,33, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0,33, Last Matches: 3, Goals: 2, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,00

4 Southampton - Brighton (2-2) P:3 (4), matches: 4, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 4, Goals: 4, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,00

5 Liverpool - Southampton (3-0) P:1 (5), matches: 5, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 0,67, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 5, Goals: 6, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,40

6 Wolves - Southampton (2-0) P:0 (5), matches: 6, Av. points: 0,83, Av. points HOME: 0,67, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,83, Last Matches: 6, Goals: 6, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,50

7 Southampton - Chelsea (0-3) P:0 (5), matches: 7, Av. points: 0,71, Av. points HOME: 0,67, Av. points AWAY: 0,75, Last Av. Points: 0,71, Last Matches: 7, Goals: 6, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,43

8 Bournemouth - Southampton (0-0) P:0 (5), matches: 8, Av. points: 0,63, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,75, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 6, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,50

9 Southampton - Newcastle (0-0) P:1 (6), matches: 9, Av. points: 0,67, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 6, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,22

10 Manchester City - Southampton (6-1) P:1 (7), matches: 10, Av. points: 0,70, Av. points HOME: 0,60, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 6, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,00

11 Southampton - Watford (1-1) P:0 (7), matches: 11, Av. points: 0,64, Av. points HOME: 0,60, Av. points AWAY: 0,67, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 7, Goal dif: -13, Goals Av.: 2,45

12 Fulham - Southampton (3-2) P:1 (8), matches: 12, Av. points: 0,67, Av. points HOME: 0,67, Av. points AWAY: 0,67, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 8, Goal dif: -13, Goals Av.: 2,42

13 Southampton - Manchester Utd (2-2) P:0 (8), matches: 13, Av. points: 0,62, Av. points HOME: 0,67, Av. points AWAY: 0,57, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 10, Goal dif: -14, Goals Av.: 2,62

14 Tottenham - Southampton (3-1) P:1 (9), matches: 14, Av. points: 0,64, Av. points HOME: 0,71, Av. points AWAY: 0,57, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 12, Goal dif: -14, Goals Av.: 2,71

15 Cardiff - Southampton (1-0) P:0 (9), matches: 15, Av. points: 0,60, Av. points HOME: 0,71, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -16, Goals Av.: 2,80

16 Southampton - Arsenal (3-2) P:0 (9), matches: 16, Av. points: 0,56, Av. points HOME: 0,71, Av. points AWAY: 0,44, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,69

17 Huddersfield - Southampton (1-3) P:3 (12), matches: 17, Av. points: 0,71, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,44, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: -16, Goals Av.: 2,82

18 Southampton - West Ham (1-2) P:3 (15), matches: 18, Av. points: 0,83, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,70, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -14, Goals Av.: 2,89

19 Southampton - Manchester City (1-3) P:0 (15), matches: 19, Av. points: 0,79, Av. points HOME: 0,89, Av. points AWAY: 0,70, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -15, Goals Av.: 2,89

20 Chelsea - Southampton (0-0) P:0 (15), matches: 20, Av. points: 0,75, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,70, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,95

21 Leicester - Southampton (1-2) P:1 (16), matches: 21, Av. points: 0,76, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,73, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,81

22 Southampton - Everton (2-1) P:3 (19), matches: 22, Av. points: 0,86, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,92, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: -16, Goals Av.: 2,82

23 Southampton - Crystal Palace (1-1) P:3 (22), matches: 23, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,92, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -15, Goals Av.: 2,83

24 Burnley - Southampton (1-1) P:1 (23), matches: 24, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,92, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: -15, Goals Av.: 2,79

25 Southampton - Cardiff (1-2) P:1 (24), matches: 25, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,92, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -15, Goals Av.: 2,76

26 Arsenal - Southampton (2-0) P:0 (24), matches: 26, Av. points: 0,92, Av. points HOME: 0,92, Av. points AWAY: 0,92, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: -16, Goals Av.: 2,77

27 Southampton - Fulham (2-0) P:0 (24), matches: 27, Av. points: 0,89, Av. points HOME: 0,92, Av. points AWAY: 0,86, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: -18, Goals Av.: 2,74

28 Manchester Utd - Southampton (3-2) P:3 (27), matches: 28, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 1,07, Av. points AWAY: 0,86, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -16, Goals Av.: 2,71

29 Southampton - Tottenham (2-1) P:0 (27), matches: 29, Av. points: 0,93, Av. points HOME: 1,07, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,79

30 Brighton - Southampton (0-1) P:3 (30), matches: 30, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,20, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: -16, Goals Av.: 2,80

31 Southampton - Liverpool (1-3) P:3 (33), matches: 31, Av. points: 1,06, Av. points HOME: 1,20, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: -15, Goals Av.: 2,74

32 Southampton - Wolves (3-1) P:0 (33), matches: 32, Av. points: 1,03, Av. points HOME: 1,13, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 36, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,78

33 Newcastle - Southampton (3-1) P:3 (36), matches: 33, Av. points: 1,09, Av. points HOME: 1,24, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 39, Goal dif: -15, Goals Av.: 2,82

34 Watford - Southampton (1-1) P:0 (36), matches: 34, Av. points: 1,06, Av. points HOME: 1,24, Av. points AWAY: 0,88, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 40, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,85

35 Southampton - Bournemouth (3-3) P:1 (37), matches: 35, Av. points: 1,06, Av. points HOME: 1,24, Av. points AWAY: 0,89, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 41, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,83

36 West Ham - Southampton (3-0) P:1 (38), matches: 36, Av. points: 1,06, Av. points HOME: 1,22, Av. points AWAY: 0,89, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 44, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,92

37 Southampton - Huddersfield (1-1) P:0 (38), matches: 37, Av. points: 1,03, Av. points HOME: 1,22, Av. points AWAY: 0,84, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 44, Goal dif: -20, Goals Av.: 2,92

Tottenham

0 Newcastle - Tottenham (1-2) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Tottenham - Fulham (3-1) P:3 (3), matches: 1, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 1, Goals: 2, Goal dif: 1, Goals Av.: 3,00

2 Manchester Utd - Tottenham (0-3) P:3 (6), matches: 2, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 2, Goals: 5, Goal dif: 3, Goals Av.: 3,50

3 Watford - Tottenham (2-1) P:3 (9), matches: 3, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 3, Goals: 8, Goal dif: 6, Goals Av.: 3,33

4 Tottenham - Liverpool (1-2) P:0 (9), matches: 4, Av. points: 2,25, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 4, Goals: 9, Goal dif: 5, Goals Av.: 3,25

5 Brighton - Tottenham (1-2) P:0 (9), matches: 5, Av. points: 1,80, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 1,80, Last Matches: 5, Goals: 10, Goal dif: 4, Goals Av.: 3,20

6 Huddersfield - Tottenham (0-2) P:3 (12), matches: 6, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 2,25, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 6, Goals: 12, Goal dif: 5, Goals Av.: 3,17

7 Tottenham - Cardiff (1-0) P:3 (15), matches: 7, Av. points: 2,14, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 2,40, Last Av. Points: 2,14, Last Matches: 7, Goals: 14, Goal dif: 7, Goals Av.: 3,00

8 West Ham - Tottenham (0-1) P:3 (18), matches: 8, Av. points: 2,25, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,40, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: 8, Goals Av.: 2,75

9 Tottenham - Manchester City (0-1) P:3 (21), matches: 9, Av. points: 2,33, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,50, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: 9, Goals Av.: 2,56

10 Wolves - Tottenham (2-3) P:0 (21), matches: 10, Av. points: 2,10, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 2,50, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: 8, Goals Av.: 2,40

11 Crystal Palace - Tottenham (0-1) P:3 (24), matches: 11, Av. points: 2,18, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 2,57, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: 9, Goals Av.: 2,64

12 Tottenham - Chelsea (3-1) P:3 (27), matches: 12, Av. points: 2,25, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 2,63, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: 10, Goals Av.: 2,50

13 Arsenal - Tottenham (4-2) P:3 (30), matches: 13, Av. points: 2,31, Av. points HOME: 1,80, Av. points AWAY: 2,63, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: 12, Goals Av.: 2,62

14 Tottenham - Southampton (3-1) P:0 (30), matches: 14, Av. points: 2,14, Av. points HOME: 1,80, Av. points AWAY: 2,33, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: 10, Goals Av.: 2,86

15 Leicester - Tottenham (0-2) P:3 (33), matches: 15, Av. points: 2,20, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,33, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: 12, Goals Av.: 2,93

16 Tottenham - Burnley (1-0) P:3 (36), matches: 16, Av. points: 2,25, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,40, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: 14, Goals Av.: 2,88

17 Everton - Tottenham (2-6) P:3 (39), matches: 17, Av. points: 2,29, Av. points HOME: 2,14, Av. points AWAY: 2,40, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: 15, Goals Av.: 2,76

18 Tottenham - Bournemouth (5-0) P:3 (42), matches: 18, Av. points: 2,33, Av. points HOME: 2,14, Av. points AWAY: 2,45, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: 19, Goals Av.: 3,06

19 Tottenham - Wolves (1-3) P:3 (45), matches: 19, Av. points: 2,37, Av. points HOME: 2,25, Av. points AWAY: 2,45, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 42, Goal dif: 24, Goals Av.: 3,16

20 Cardiff - Tottenham (0-3) P:0 (45), matches: 20, Av. points: 2,25, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,45, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 43, Goal dif: 22, Goals Av.: 3,20

21 Tottenham - Manchester Utd (0-1) P:3 (48), matches: 21, Av. points: 2,29, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,50, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 46, Goal dif: 25, Goals Av.: 3,19

22 Fulham - Tottenham (1-2) P:0 (48), matches: 22, Av. points: 2,18, Av. points HOME: 1,80, Av. points AWAY: 2,50, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 46, Goal dif: 24, Goals Av.: 3,09

23 Tottenham - Watford (2-1) P:3 (51), matches: 23, Av. points: 2,22, Av. points HOME: 1,80, Av. points AWAY: 2,54, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 48, Goal dif: 25, Goals Av.: 3,09

24 Tottenham - Newcastle (1-0) P:3 (54), matches: 24, Av. points: 2,25, Av. points HOME: 1,91, Av. points AWAY: 2,54, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 50, Goal dif: 26, Goals Av.: 3,08

25 Tottenham - Leicester (3-1) P:3 (57), matches: 25, Av. points: 2,28, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,54, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 51, Goal dif: 27, Goals Av.: 3,00

26 Burnley - Tottenham (2-1) P:3 (60), matches: 26, Av. points: 2,31, Av. points HOME: 2,08, Av. points AWAY: 2,54, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 54, Goal dif: 29, Goals Av.: 3,04

27 Chelsea - Tottenham (2-0) P:0 (60), matches: 27, Av. points: 2,22, Av. points HOME: 2,08, Av. points AWAY: 2,36, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 55, Goal dif: 28, Goals Av.: 3,04

28 Tottenham - Arsenal (1-1) P:0 (60), matches: 28, Av. points: 2,14, Av. points HOME: 2,08, Av. points AWAY: 2,20, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 55, Goal dif: 26, Goals Av.: 3,00

29 Southampton - Tottenham (2-1) P:1 (61), matches: 29, Av. points: 2,10, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,20, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 56, Goal dif: 26, Goals Av.: 2,97

30 Liverpool - Tottenham (2-1) P:0 (61), matches: 30, Av. points: 2,03, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,06, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 57, Goal dif: 25, Goals Av.: 2,97

31 Tottenham - Crystal Palace (2-0) P:0 (61), matches: 31, Av. points: 1,97, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,94, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 58, Goal dif: 24, Goals Av.: 2,97

32 Tottenham - Huddersfield (4-0) P:3 (64), matches: 32, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,07, Av. points AWAY: 1,94, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 60, Goal dif: 26, Goals Av.: 2,94

33 Manchester City - Tottenham (1-0) P:3 (67), matches: 33, Av. points: 2,03, Av. points HOME: 2,13, Av. points AWAY: 1,94, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 64, Goal dif: 30, Goals Av.: 2,97

34 Tottenham - Brighton (1-0) P:0 (67), matches: 34, Av. points: 1,97, Av. points HOME: 2,13, Av. points AWAY: 1,83, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 64, Goal dif: 29, Goals Av.: 2,91

35 Tottenham - West Ham (0-1) P:3 (70), matches: 35, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,18, Av. points AWAY: 1,83, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 65, Goal dif: 30, Goals Av.: 2,86

36 Bournemouth - Tottenham (1-0) P:0 (70), matches: 36, Av. points: 1,94, Av. points HOME: 2,06, Av. points AWAY: 1,83, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 65, Goal dif: 29, Goals Av.: 2,81

37 Tottenham - Everton (2-2) P:0 (70), matches: 37, Av. points: 1,89, Av. points HOME: 2,06, Av. points AWAY: 1,74, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 65, Goal dif: 28, Goals Av.: 2,76

Watford

0 Watford - Brighton (2-0) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Burnley - Watford (1-3) P:3 (3), matches: 1, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 1, Goals: 2, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,00

2 Watford - Crystal Palace (2-1) P:3 (6), matches: 2, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 2, Goals: 5, Goal dif: 4, Goals Av.: 3,00

3 Watford - Tottenham (2-1) P:3 (9), matches: 3, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 3, Goals: 7, Goal dif: 5, Goals Av.: 3,00

4 Watford - Manchester Utd (1-2) P:3 (12), matches: 4, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 4, Goals: 9, Goal dif: 6, Goals Av.: 3,00

5 Fulham - Watford (1-1) P:0 (12), matches: 5, Av. points: 2,40, Av. points HOME: 2,25, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 2,40, Last Matches: 5, Goals: 10, Goal dif: 5, Goals Av.: 3,00

6 Arsenal - Watford (2-0) P:1 (13), matches: 6, Av. points: 2,17, Av. points HOME: 2,25, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,17, Last Matches: 6, Goals: 11, Goal dif: 5, Goals Av.: 2,83

7 Watford - Bournemouth (0-4) P:0 (13), matches: 7, Av. points: 1,86, Av. points HOME: 2,25, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,86, Last Matches: 7, Goals: 11, Goal dif: 3, Goals Av.: 2,71

8 Wolves - Watford (0-2) P:0 (13), matches: 8, Av. points: 1,63, Av. points HOME: 1,80, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,88

9 Watford - Huddersfield (3-0) P:3 (16), matches: 9, Av. points: 1,78, Av. points HOME: 1,80, Av. points AWAY: 1,75, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,78

10 Newcastle - Watford (1-0) P:3 (19), matches: 10, Av. points: 1,90, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,75, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: 4, Goals Av.: 2,80

11 Southampton - Watford (1-1) P:0 (19), matches: 11, Av. points: 1,73, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: 3, Goals Av.: 2,64

12 Watford - Liverpool (0-3) P:1 (20), matches: 12, Av. points: 1,67, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: 3, Goals Av.: 2,58

13 Leicester - Watford (2-0) P:0 (20), matches: 13, Av. points: 1,54, Av. points HOME: 1,71, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,62

14 Watford - Manchester City (1-2) P:0 (20), matches: 14, Av. points: 1,43, Av. points HOME: 1,71, Av. points AWAY: 1,14, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,57

15 Everton - Watford (2-2) P:0 (20), matches: 15, Av. points: 1,33, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,14, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 18, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,60

16 Watford - Cardiff (3-2) P:1 (21), matches: 16, Av. points: 1,31, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,13, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,69

17 West Ham - Watford (0-2) P:3 (24), matches: 17, Av. points: 1,41, Av. points HOME: 1,67, Av. points AWAY: 1,13, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,82

18 Watford - Chelsea (1-2) P:3 (27), matches: 18, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 1,67, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,78

19 Watford - Newcastle (1-1) P:0 (27), matches: 19, Av. points: 1,42, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,79

20 Bournemouth - Watford (3-3) P:1 (28), matches: 20, Av. points: 1,40, Av. points HOME: 1,45, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,75

21 Crystal Palace - Watford (1-2) P:1 (29), matches: 21, Av. points: 1,38, Av. points HOME: 1,45, Av. points AWAY: 1,30, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,90

22 Watford - Burnley (0-0) P:3 (32), matches: 22, Av. points: 1,45, Av. points HOME: 1,45, Av. points AWAY: 1,45, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,91

23 Tottenham - Watford (2-1) P:1 (33), matches: 23, Av. points: 1,43, Av. points HOME: 1,42, Av. points AWAY: 1,45, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,78

24 Brighton - Watford (0-0) P:0 (33), matches: 24, Av. points: 1,38, Av. points HOME: 1,42, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 33, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,79

25 Watford - Everton (1-0) P:1 (34), matches: 25, Av. points: 1,36, Av. points HOME: 1,42, Av. points AWAY: 1,31, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 33, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,68

26 Cardiff - Watford (1-5) P:3 (37), matches: 26, Av. points: 1,42, Av. points HOME: 1,54, Av. points AWAY: 1,31, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,62

27 Liverpool - Watford (5-0) P:3 (40), matches: 27, Av. points: 1,48, Av. points HOME: 1,54, Av. points AWAY: 1,43, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 39, Goal dif: 4, Goals Av.: 2,74

28 Watford - Leicester (2-1) P:0 (40), matches: 28, Av. points: 1,43, Av. points HOME: 1,54, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 39, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,82

29 Manchester City - Watford (3-1) P:3 (43), matches: 29, Av. points: 1,48, Av. points HOME: 1,64, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 41, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,83

30 Manchester Utd - Watford (2-1) P:0 (43), matches: 30, Av. points: 1,43, Av. points HOME: 1,64, Av. points AWAY: 1,25, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 42, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,87

31 Watford - Fulham (4-1) P:0 (43), matches: 31, Av. points: 1,39, Av. points HOME: 1,64, Av. points AWAY: 1,18, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 43, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,87

32 Watford - Arsenal (0-1) P:3 (46), matches: 32, Av. points: 1,44, Av. points HOME: 1,73, Av. points AWAY: 1,18, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 47, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,94

33 Huddersfield - Watford (1-2) P:0 (46), matches: 33, Av. points: 1,39, Av. points HOME: 1,63, Av. points AWAY: 1,18, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 47, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,88

34 Watford - Southampton (1-1) P:3 (49), matches: 34, Av. points: 1,44, Av. points HOME: 1,63, Av. points AWAY: 1,28, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 49, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,88

35 Watford - Wolves (1-2) P:1 (50), matches: 35, Av. points: 1,43, Av. points HOME: 1,59, Av. points AWAY: 1,28, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 50, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,86

36 Chelsea - Watford (3-0) P:0 (50), matches: 36, Av. points: 1,39, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,28, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 51, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,86

37 Watford - West Ham (1-4) P:0 (50), matches: 37, Av. points: 1,35, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,21, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 51, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,86

Manchester City

0 Arsenal - Manchester City (0-2) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Manchester City - Huddersfield (6-1) P:3 (3), matches: 1, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 1, Goals: 2, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,00

2 Wolves - Manchester City (1-1) P:3 (6), matches: 2, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 2, Goals: 8, Goal dif: 7, Goals Av.: 4,50

3 Manchester City - Newcastle (2-1) P:1 (7), matches: 3, Av. points: 2,33, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,33, Last Matches: 3, Goals: 9, Goal dif: 7, Goals Av.: 3,67

4 Manchester City - Fulham (3-0) P:3 (10), matches: 4, Av. points: 2,50, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 4, Goals: 11, Goal dif: 8, Goals Av.: 3,50

5 Cardiff - Manchester City (0-5) P:3 (13), matches: 5, Av. points: 2,60, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,60, Last Matches: 5, Goals: 14, Goal dif: 11, Goals Av.: 3,40

6 Manchester City - Brighton (2-0) P:3 (16), matches: 6, Av. points: 2,67, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,33, Last Av. Points: 2,67, Last Matches: 6, Goals: 19, Goal dif: 16, Goals Av.: 3,67

7 Liverpool - Manchester City (0-0) P:3 (19), matches: 7, Av. points: 2,71, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,33, Last Av. Points: 2,71, Last Matches: 7, Goals: 21, Goal dif: 18, Goals Av.: 3,43

8 Manchester City - Burnley (5-0) P:1 (20), matches: 8, Av. points: 2,50, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: 18, Goals Av.: 3,00

9 Tottenham - Manchester City (0-1) P:3 (23), matches: 9, Av. points: 2,56, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: 23, Goals Av.: 3,22

10 Manchester City - Southampton (6-1) P:3 (26), matches: 10, Av. points: 2,60, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,20, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: 24, Goals Av.: 3,00

11 Manchester City - Manchester Utd (3-1) P:3 (29), matches: 11, Av. points: 2,64, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,20, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 33, Goal dif: 29, Goals Av.: 3,36

12 West Ham - Manchester City (0-4) P:3 (32), matches: 12, Av. points: 2,67, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,20, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 36, Goal dif: 31, Goals Av.: 3,42

13 Manchester City - Bournemouth (3-1) P:3 (35), matches: 13, Av. points: 2,69, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,33, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 40, Goal dif: 35, Goals Av.: 3,46

14 Watford - Manchester City (1-2) P:3 (38), matches: 14, Av. points: 2,71, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,33, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 43, Goal dif: 37, Goals Av.: 3,50

15 Chelsea - Manchester City (2-0) P:3 (41), matches: 15, Av. points: 2,73, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,43, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 45, Goal dif: 38, Goals Av.: 3,47

16 Manchester City - Everton (3-1) P:0 (41), matches: 16, Av. points: 2,56, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,13, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 45, Goal dif: 36, Goals Av.: 3,38

17 Manchester City - Crystal Palace (2-3) P:3 (44), matches: 17, Av. points: 2,59, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,13, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 48, Goal dif: 38, Goals Av.: 3,41

18 Leicester - Manchester City (2-1) P:0 (44), matches: 18, Av. points: 2,44, Av. points HOME: 2,70, Av. points AWAY: 2,13, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 50, Goal dif: 37, Goals Av.: 3,50

19 Southampton - Manchester City (1-3) P:0 (44), matches: 19, Av. points: 2,32, Av. points HOME: 2,70, Av. points AWAY: 1,89, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 51, Goal dif: 36, Goals Av.: 3,47

20 Manchester City - Liverpool (2-1) P:3 (47), matches: 20, Av. points: 2,35, Av. points HOME: 2,70, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 54, Goal dif: 38, Goals Av.: 3,50

21 Manchester City - Wolves (3-0) P:3 (50), matches: 21, Av. points: 2,38, Av. points HOME: 2,73, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 56, Goal dif: 39, Goals Av.: 3,48

22 Huddersfield - Manchester City (0-3) P:3 (53), matches: 22, Av. points: 2,41, Av. points HOME: 2,75, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 59, Goal dif: 42, Goals Av.: 3,45

23 Newcastle - Manchester City (2-1) P:3 (56), matches: 23, Av. points: 2,43, Av. points HOME: 2,75, Av. points AWAY: 2,09, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 62, Goal dif: 45, Goals Av.: 3,43

24 Manchester City - Arsenal (3-1) P:0 (56), matches: 24, Av. points: 2,33, Av. points HOME: 2,75, Av. points AWAY: 1,92, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 63, Goal dif: 44, Goals Av.: 3,42

25 Everton - Manchester City (0-2) P:3 (59), matches: 25, Av. points: 2,36, Av. points HOME: 2,77, Av. points AWAY: 1,92, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 66, Goal dif: 46, Goals Av.: 3,44

26 Manchester City - Chelsea (6-0) P:3 (62), matches: 26, Av. points: 2,38, Av. points HOME: 2,77, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 68, Goal dif: 48, Goals Av.: 3,38

27 Manchester City - West Ham (1-0) P:3 (65), matches: 27, Av. points: 2,41, Av. points HOME: 2,79, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 74, Goal dif: 54, Goals Av.: 3,48

28 Bournemouth - Manchester City (0-1) P:3 (68), matches: 28, Av. points: 2,43, Av. points HOME: 2,80, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 75, Goal dif: 55, Goals Av.: 3,39

29 Manchester City - Watford (3-1) P:3 (71), matches: 29, Av. points: 2,45, Av. points HOME: 2,80, Av. points AWAY: 2,07, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 76, Goal dif: 56, Goals Av.: 3,31

30 Fulham - Manchester City (0-2) P:3 (74), matches: 30, Av. points: 2,47, Av. points HOME: 2,81, Av. points AWAY: 2,07, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 79, Goal dif: 58, Goals Av.: 3,33

31 Manchester City - Cardiff (2-0) P:3 (77), matches: 31, Av. points: 2,48, Av. points HOME: 2,81, Av. points AWAY: 2,13, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 81, Goal dif: 60, Goals Av.: 3,29

32 Crystal Palace - Manchester City (1-3) P:3 (80), matches: 32, Av. points: 2,50, Av. points HOME: 2,82, Av. points AWAY: 2,13, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 8, Goals: 83, Goal dif: 62, Goals Av.: 3,25

33 Manchester City - Tottenham (1-0) P:3 (83), matches: 33, Av. points: 2,52, Av. points HOME: 2,82, Av. points AWAY: 2,19, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 8, Goals: 86, Goal dif: 64, Goals Av.: 3,27

34 Manchester Utd - Manchester City (0-2) P:3 (86), matches: 34, Av. points: 2,53, Av. points HOME: 2,83, Av. points AWAY: 2,19, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 8, Goals: 87, Goal dif: 65, Goals Av.: 3,21

35 Burnley - Manchester City (0-1) P:3 (89), matches: 35, Av. points: 2,54, Av. points HOME: 2,83, Av. points AWAY: 2,24, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 8, Goals: 89, Goal dif: 67, Goals Av.: 3,17

36 Manchester City - Leicester (1-0) P:3 (92), matches: 36, Av. points: 2,56, Av. points HOME: 2,83, Av. points AWAY: 2,28, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 8, Goals: 90, Goal dif: 68, Goals Av.: 3,11

37 Brighton - Manchester City (1-4) P:3 (95), matches: 37, Av. points: 2,57, Av. points HOME: 2,84, Av. points AWAY: 2,28, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 8, Goals: 91, Goal dif: 69, Goals Av.: 3,05

Arsenal

0 Arsenal - Manchester City (0-2) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Chelsea - Arsenal (3-2) P:0 (0), matches: 1, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 1, Goals: 0, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,00

2 Arsenal - West Ham (3-1) P:0 (0), matches: 2, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0, Last Matches: 2, Goals: 2, Goal dif: -3, Goals Av.: 3,50

3 Cardiff - Arsenal (2-3) P:3 (3), matches: 3, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 3, Goals: 5, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,67

4 Newcastle - Arsenal (1-2) P:3 (6), matches: 4, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 4, Goals: 8, Goal dif: 0, Goals Av.: 4,00

5 Arsenal - Everton (2-0) P:3 (9), matches: 5, Av. points: 1,80, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 1,80, Last Matches: 5, Goals: 10, Goal dif: 1, Goals Av.: 3,80

6 Arsenal - Watford (2-0) P:3 (12), matches: 6, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 6, Goals: 12, Goal dif: 3, Goals Av.: 3,50

7 Fulham - Arsenal (1-5) P:3 (15), matches: 7, Av. points: 2,14, Av. points HOME: 2,25, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,14, Last Matches: 7, Goals: 14, Goal dif: 5, Goals Av.: 3,29

8 Arsenal - Leicester (3-1) P:3 (18), matches: 8, Av. points: 2,25, Av. points HOME: 2,25, Av. points AWAY: 2,25, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: 9, Goals Av.: 3,63

9 Crystal Palace - Arsenal (2-2) P:3 (21), matches: 9, Av. points: 2,33, Av. points HOME: 2,40, Av. points AWAY: 2,25, Last Av. Points: 2,63, Last Matches: 8, Goals: 22, Goal dif: 11, Goals Av.: 3,67

10 Arsenal - Liverpool (1-1) P:1 (22), matches: 10, Av. points: 2,20, Av. points HOME: 2,40, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,75, Last Matches: 8, Goals: 24, Goal dif: 11, Goals Av.: 3,70

11 Arsenal - Wolves (1-1) P:1 (23), matches: 11, Av. points: 2,09, Av. points HOME: 2,17, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: 11, Goals Av.: 3,55

12 Bournemouth - Arsenal (1-2) P:1 (24), matches: 12, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: 11, Goals Av.: 3,42

13 Arsenal - Tottenham (4-2) P:3 (27), matches: 13, Av. points: 2,08, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,17, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: 12, Goals Av.: 3,38

14 Manchester Utd - Arsenal (2-2) P:3 (30), matches: 14, Av. points: 2,14, Av. points HOME: 2,13, Av. points AWAY: 2,17, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: 14, Goals Av.: 3,57

15 Arsenal - Huddersfield (1-0) P:1 (31), matches: 15, Av. points: 2,07, Av. points HOME: 2,13, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: 14, Goals Av.: 3,60

16 Southampton - Arsenal (3-2) P:3 (34), matches: 16, Av. points: 2,13, Av. points HOME: 2,22, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: 15, Goals Av.: 3,44

17 Arsenal - Burnley (3-1) P:0 (34), matches: 17, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,22, Av. points AWAY: 1,75, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: 14, Goals Av.: 3,53

18 Brighton - Arsenal (1-1) P:3 (37), matches: 18, Av. points: 2,06, Av. points HOME: 2,30, Av. points AWAY: 1,75, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 40, Goal dif: 16, Goals Av.: 3,56

19 Liverpool - Arsenal (5-1) P:1 (38), matches: 19, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,30, Av. points AWAY: 1,67, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 41, Goal dif: 16, Goals Av.: 3,47

20 Arsenal - Fulham (4-1) P:0 (38), matches: 20, Av. points: 1,90, Av. points HOME: 2,30, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 42, Goal dif: 12, Goals Av.: 3,60

21 West Ham - Arsenal (1-0) P:3 (41), matches: 21, Av. points: 1,95, Av. points HOME: 2,36, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 46, Goal dif: 15, Goals Av.: 3,67

22 Arsenal - Chelsea (2-0) P:0 (41), matches: 22, Av. points: 1,86, Av. points HOME: 2,36, Av. points AWAY: 1,36, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 46, Goal dif: 14, Goals Av.: 3,55

23 Arsenal - Cardiff (2-1) P:3 (44), matches: 23, Av. points: 1,91, Av. points HOME: 2,42, Av. points AWAY: 1,36, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 48, Goal dif: 16, Goals Av.: 3,48

24 Manchester City - Arsenal (3-1) P:3 (47), matches: 24, Av. points: 1,96, Av. points HOME: 2,46, Av. points AWAY: 1,36, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 50, Goal dif: 17, Goals Av.: 3,46

25 Huddersfield - Arsenal (1-2) P:0 (47), matches: 25, Av. points: 1,88, Av. points HOME: 2,46, Av. points AWAY: 1,25, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 51, Goal dif: 15, Goals Av.: 3,48

26 Arsenal - Southampton (2-0) P:3 (50), matches: 26, Av. points: 1,92, Av. points HOME: 2,46, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 53, Goal dif: 16, Goals Av.: 3,46

27 Arsenal - Bournemouth (5-1) P:3 (53), matches: 27, Av. points: 1,96, Av. points HOME: 2,50, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 55, Goal dif: 18, Goals Av.: 3,41

28 Tottenham - Arsenal (1-1) P:3 (56), matches: 28, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,53, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 60, Goal dif: 22, Goals Av.: 3,50

29 Arsenal - Manchester Utd (2-0) P:1 (57), matches: 29, Av. points: 1,97, Av. points HOME: 2,53, Av. points AWAY: 1,36, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 61, Goal dif: 22, Goals Av.: 3,45

30 Arsenal - Newcastle (2-0) P:3 (60), matches: 30, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,56, Av. points AWAY: 1,36, Last Av. Points: 2,38, Last Matches: 8, Goals: 63, Goal dif: 24, Goals Av.: 3,40

31 Everton - Arsenal (1-0) P:3 (63), matches: 31, Av. points: 2,03, Av. points HOME: 2,59, Av. points AWAY: 1,36, Last Av. Points: 2,38, Last Matches: 8, Goals: 65, Goal dif: 26, Goals Av.: 3,35

32 Watford - Arsenal (0-1) P:0 (63), matches: 32, Av. points: 1,97, Av. points HOME: 2,59, Av. points AWAY: 1,27, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 65, Goal dif: 25, Goals Av.: 3,28

33 Arsenal - Crystal Palace (2-3) P:3 (66), matches: 33, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,59, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 2,38, Last Matches: 8, Goals: 66, Goal dif: 26, Goals Av.: 3,21

34 Wolves - Arsenal (3-1) P:0 (66), matches: 34, Av. points: 1,94, Av. points HOME: 2,44, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 68, Goal dif: 25, Goals Av.: 3,26

35 Leicester - Arsenal (3-0) P:0 (66), matches: 35, Av. points: 1,89, Av. points HOME: 2,44, Av. points AWAY: 1,29, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 69, Goal dif: 23, Goals Av.: 3,29

36 Arsenal - Brighton (1-1) P:0 (66), matches: 36, Av. points: 1,83, Av. points HOME: 2,44, Av. points AWAY: 1,22, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 69, Goal dif: 20, Goals Av.: 3,28

37 Burnley - Arsenal (1-3) P:1 (67), matches: 37, Av. points: 1,81, Av. points HOME: 2,37, Av. points AWAY: 1,22, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 70, Goal dif: 20, Goals Av.: 3,24

Chelsea

0 Huddersfield - Chelsea (0-3) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Chelsea - Arsenal (3-2) P:3 (3), matches: 1, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 1, Goals: 3, Goal dif: 3, Goals Av.: 3,00

2 Newcastle - Chelsea (1-2) P:3 (6), matches: 2, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 2, Goals: 6, Goal dif: 4, Goals Av.: 4,00

3 Chelsea - Bournemouth (2-0) P:3 (9), matches: 3, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 3, Goals: 8, Goal dif: 5, Goals Av.: 3,67

4 Chelsea - Cardiff (4-1) P:3 (12), matches: 4, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 4, Goals: 10, Goal dif: 7, Goals Av.: 3,25

5 West Ham - Chelsea (0-0) P:3 (15), matches: 5, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 5, Goals: 14, Goal dif: 10, Goals Av.: 3,60

6 Chelsea - Liverpool (1-1) P:1 (16), matches: 6, Av. points: 2,67, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 2,33, Last Av. Points: 2,67, Last Matches: 6, Goals: 14, Goal dif: 10, Goals Av.: 3,00

7 Southampton - Chelsea (0-3) P:1 (17), matches: 7, Av. points: 2,43, Av. points HOME: 2,50, Av. points AWAY: 2,33, Last Av. Points: 2,43, Last Matches: 7, Goals: 15, Goal dif: 10, Goals Av.: 2,86

8 Chelsea - Manchester Utd (2-2) P:3 (20), matches: 8, Av. points: 2,50, Av. points HOME: 2,50, Av. points AWAY: 2,50, Last Av. Points: 2,50, Last Matches: 8, Goals: 18, Goal dif: 13, Goals Av.: 2,88

9 Burnley - Chelsea (0-4) P:1 (21), matches: 9, Av. points: 2,33, Av. points HOME: 2,20, Av. points AWAY: 2,50, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: 13, Goals Av.: 3,00

10 Chelsea - Crystal Palace (3-1) P:3 (24), matches: 10, Av. points: 2,40, Av. points HOME: 2,20, Av. points AWAY: 2,60, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 24, Goal dif: 17, Goals Av.: 3,10

11 Chelsea - Everton (0-0) P:3 (27), matches: 11, Av. points: 2,45, Av. points HOME: 2,33, Av. points AWAY: 2,60, Last Av. Points: 2,25, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: 19, Goals Av.: 3,18

12 Tottenham - Chelsea (3-1) P:1 (28), matches: 12, Av. points: 2,33, Av. points HOME: 2,14, Av. points AWAY: 2,60, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: 19, Goals Av.: 2,92

13 Chelsea - Fulham (2-0) P:0 (28), matches: 13, Av. points: 2,15, Av. points HOME: 2,14, Av. points AWAY: 2,17, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: 17, Goals Av.: 3,00

14 Wolves - Chelsea (2-1) P:3 (31), matches: 14, Av. points: 2,21, Av. points HOME: 2,25, Av. points AWAY: 2,17, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: 19, Goals Av.: 2,93

15 Chelsea - Manchester City (2-0) P:0 (31), matches: 15, Av. points: 2,07, Av. points HOME: 2,25, Av. points AWAY: 1,86, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: 18, Goals Av.: 2,93

16 Brighton - Chelsea (1-2) P:3 (34), matches: 16, Av. points: 2,13, Av. points HOME: 2,33, Av. points AWAY: 1,86, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 33, Goal dif: 20, Goals Av.: 2,88

17 Chelsea - Leicester (0-1) P:3 (37), matches: 17, Av. points: 2,18, Av. points HOME: 2,33, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: 21, Goals Av.: 2,88

18 Watford - Chelsea (1-2) P:0 (37), matches: 18, Av. points: 2,06, Av. points HOME: 2,10, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: 20, Goals Av.: 2,78

19 Crystal Palace - Chelsea (0-1) P:3 (40), matches: 19, Av. points: 2,11, Av. points HOME: 2,10, Av. points AWAY: 2,11, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: 21, Goals Av.: 2,79

20 Chelsea - Southampton (0-0) P:3 (43), matches: 20, Av. points: 2,15, Av. points HOME: 2,10, Av. points AWAY: 2,20, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 38, Goal dif: 22, Goals Av.: 2,70

21 Chelsea - Newcastle (2-1) P:1 (44), matches: 21, Av. points: 2,10, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 2,20, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 38, Goal dif: 22, Goals Av.: 2,57

22 Arsenal - Chelsea (2-0) P:3 (47), matches: 22, Av. points: 2,14, Av. points HOME: 2,08, Av. points AWAY: 2,20, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 40, Goal dif: 23, Goals Av.: 2,59

23 Bournemouth - Chelsea (4-0) P:0 (47), matches: 23, Av. points: 2,04, Av. points HOME: 2,08, Av. points AWAY: 2,00, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 40, Goal dif: 21, Goals Av.: 2,57

24 Chelsea - Huddersfield (5-0) P:0 (47), matches: 24, Av. points: 1,96, Av. points HOME: 2,08, Av. points AWAY: 1,83, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 40, Goal dif: 17, Goals Av.: 2,63

25 Manchester City - Chelsea (6-0) P:3 (50), matches: 25, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,15, Av. points AWAY: 1,83, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 45, Goal dif: 22, Goals Av.: 2,72

26 Chelsea - Tottenham (2-0) P:0 (50), matches: 26, Av. points: 1,92, Av. points HOME: 2,15, Av. points AWAY: 1,69, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 45, Goal dif: 16, Goals Av.: 2,85

27 Fulham - Chelsea (1-2) P:3 (53), matches: 27, Av. points: 1,96, Av. points HOME: 2,21, Av. points AWAY: 1,69, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 47, Goal dif: 18, Goals Av.: 2,81

28 Chelsea - Wolves (1-1) P:3 (56), matches: 28, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,21, Av. points AWAY: 1,79, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 49, Goal dif: 19, Goals Av.: 2,82

29 Everton - Chelsea (2-0) P:1 (57), matches: 29, Av. points: 1,97, Av. points HOME: 2,13, Av. points AWAY: 1,79, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 50, Goal dif: 19, Goals Av.: 2,79

30 Cardiff - Chelsea (1-2) P:0 (57), matches: 30, Av. points: 1,90, Av. points HOME: 2,13, Av. points AWAY: 1,67, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 50, Goal dif: 17, Goals Av.: 2,77

31 Chelsea - Brighton (3-0) P:3 (60), matches: 31, Av. points: 1,94, Av. points HOME: 2,13, Av. points AWAY: 1,75, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 52, Goal dif: 18, Goals Av.: 2,77

32 Chelsea - West Ham (2-0) P:3 (63), matches: 32, Av. points: 1,97, Av. points HOME: 2,19, Av. points AWAY: 1,75, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 55, Goal dif: 21, Goals Av.: 2,78

33 Liverpool - Chelsea (2-0) P:3 (66), matches: 33, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,24, Av. points AWAY: 1,75, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 57, Goal dif: 23, Goals Av.: 2,76

34 Chelsea - Burnley (2-2) P:0 (66), matches: 34, Av. points: 1,94, Av. points HOME: 2,24, Av. points AWAY: 1,65, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 57, Goal dif: 21, Goals Av.: 2,74

35 Manchester Utd - Chelsea (1-1) P:1 (67), matches: 35, Av. points: 1,91, Av. points HOME: 2,17, Av. points AWAY: 1,65, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 59, Goal dif: 21, Goals Av.: 2,77

36 Chelsea - Watford (3-0) P:1 (68), matches: 36, Av. points: 1,89, Av. points HOME: 2,17, Av. points AWAY: 1,61, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 60, Goal dif: 21, Goals Av.: 2,75

37 Leicester - Chelsea (0-0) P:3 (71), matches: 37, Av. points: 1,92, Av. points HOME: 2,21, Av. points AWAY: 1,61, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 63, Goal dif: 24, Goals Av.: 2,76

Huddersfield

0 Huddersfield - Chelsea (0-3) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Manchester City - Huddersfield (6-1) P:0 (0), matches: 1, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 1, Goals: 0, Goal dif: -3, Goals Av.: 3,00

2 Huddersfield - Cardiff (0-0) P:0 (0), matches: 2, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0, Last Matches: 2, Goals: 1, Goal dif: -8, Goals Av.: 5,00

3 Everton - Huddersfield (1-1) P:1 (1), matches: 3, Av. points: 0,33, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0,33, Last Matches: 3, Goals: 1, Goal dif: -8, Goals Av.: 3,33

4 Huddersfield - Crystal Palace (0-1) P:1 (2), matches: 4, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 4, Goals: 2, Goal dif: -8, Goals Av.: 3,00

5 Leicester - Huddersfield (3-1) P:0 (2), matches: 5, Av. points: 0,40, Av. points HOME: 0,33, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,40, Last Matches: 5, Goals: 2, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,60

6 Huddersfield - Tottenham (0-2) P:0 (2), matches: 6, Av. points: 0,33, Av. points HOME: 0,33, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0,33, Last Matches: 6, Goals: 3, Goal dif: -11, Goals Av.: 2,83

7 Burnley - Huddersfield (1-1) P:0 (2), matches: 7, Av. points: 0,29, Av. points HOME: 0,25, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0,29, Last Matches: 7, Goals: 3, Goal dif: -13, Goals Av.: 2,71

8 Huddersfield - Liverpool (0-1) P:1 (3), matches: 8, Av. points: 0,38, Av. points HOME: 0,25, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 4, Goal dif: -13, Goals Av.: 2,63

9 Watford - Huddersfield (3-0) P:0 (3), matches: 9, Av. points: 0,33, Av. points HOME: 0,20, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 4, Goal dif: -14, Goals Av.: 2,44

10 Huddersfield - Fulham (1-0) P:0 (3), matches: 10, Av. points: 0,30, Av. points HOME: 0,20, Av. points AWAY: 0,40, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 4, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,50

11 Huddersfield - West Ham (1-1) P:3 (6), matches: 11, Av. points: 0,55, Av. points HOME: 0,67, Av. points AWAY: 0,40, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 5, Goal dif: -16, Goals Av.: 2,36

12 Wolves - Huddersfield (0-2) P:1 (7), matches: 12, Av. points: 0,58, Av. points HOME: 0,71, Av. points AWAY: 0,40, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 6, Goal dif: -16, Goals Av.: 2,33

13 Huddersfield - Brighton (1-2) P:3 (10), matches: 13, Av. points: 0,77, Av. points HOME: 0,71, Av. points AWAY: 0,83, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 8, Goal dif: -14, Goals Av.: 2,31

14 Bournemouth - Huddersfield (2-1) P:0 (10), matches: 14, Av. points: 0,71, Av. points HOME: 0,63, Av. points AWAY: 0,83, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 9, Goal dif: -15, Goals Av.: 2,36

15 Arsenal - Huddersfield (1-0) P:0 (10), matches: 15, Av. points: 0,67, Av. points HOME: 0,63, Av. points AWAY: 0,71, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 10, Goal dif: -16, Goals Av.: 2,40

16 Huddersfield - Newcastle (0-1) P:0 (10), matches: 16, Av. points: 0,63, Av. points HOME: 0,63, Av. points AWAY: 0,63, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 10, Goal dif: -17, Goals Av.: 2,31

17 Huddersfield - Southampton (1-3) P:0 (10), matches: 17, Av. points: 0,59, Av. points HOME: 0,56, Av. points AWAY: 0,63, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 10, Goal dif: -18, Goals Av.: 2,24

18 Manchester Utd - Huddersfield (3-1) P:0 (10), matches: 18, Av. points: 0,56, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,63, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -20, Goals Av.: 2,33

19 Fulham - Huddersfield (1-0) P:0 (10), matches: 19, Av. points: 0,53, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,56, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 12, Goal dif: -22, Goals Av.: 2,42

20 Huddersfield - Burnley (1-2) P:0 (10), matches: 20, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 12, Goal dif: -23, Goals Av.: 2,35

21 Cardiff - Huddersfield (0-0) P:0 (10), matches: 21, Av. points: 0,48, Av. points HOME: 0,45, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -24, Goals Av.: 2,38

22 Huddersfield - Manchester City (0-3) P:1 (11), matches: 22, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 0,45, Av. points AWAY: 0,55, Last Av. Points: 0,13, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -24, Goals Av.: 2,27

23 Huddersfield - Everton (0-1) P:0 (11), matches: 23, Av. points: 0,48, Av. points HOME: 0,42, Av. points AWAY: 0,55, Last Av. Points: 0,13, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -27, Goals Av.: 2,30

24 Chelsea - Huddersfield (5-0) P:0 (11), matches: 24, Av. points: 0,46, Av. points HOME: 0,38, Av. points AWAY: 0,55, Last Av. Points: 0,13, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -28, Goals Av.: 2,25

25 Huddersfield - Arsenal (1-2) P:0 (11), matches: 25, Av. points: 0,44, Av. points HOME: 0,38, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,13, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -33, Goals Av.: 2,36

26 Newcastle - Huddersfield (2-0) P:0 (11), matches: 26, Av. points: 0,42, Av. points HOME: 0,36, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,13, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -34, Goals Av.: 2,38

27 Huddersfield - Wolves (1-0) P:0 (11), matches: 27, Av. points: 0,41, Av. points HOME: 0,36, Av. points AWAY: 0,46, Last Av. Points: 0,13, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -36, Goals Av.: 2,37

28 Brighton - Huddersfield (1-0) P:3 (14), matches: 28, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 0,53, Av. points AWAY: 0,46, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: -35, Goals Av.: 2,32

29 Huddersfield - Bournemouth (0-2) P:0 (14), matches: 29, Av. points: 0,48, Av. points HOME: 0,53, Av. points AWAY: 0,43, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: -36, Goals Av.: 2,28

30 West Ham - Huddersfield (4-3) P:0 (14), matches: 30, Av. points: 0,47, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,43, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: -38, Goals Av.: 2,27

31 Crystal Palace - Huddersfield (2-0) P:0 (14), matches: 31, Av. points: 0,45, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,40, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 18, Goal dif: -39, Goals Av.: 2,42

32 Huddersfield - Leicester (1-4) P:0 (14), matches: 32, Av. points: 0,44, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,38, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 18, Goal dif: -41, Goals Av.: 2,41

33 Tottenham - Huddersfield (4-0) P:0 (14), matches: 33, Av. points: 0,42, Av. points HOME: 0,47, Av. points AWAY: 0,38, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -44, Goals Av.: 2,48

34 Huddersfield - Watford (1-2) P:0 (14), matches: 34, Av. points: 0,41, Av. points HOME: 0,47, Av. points AWAY: 0,35, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -48, Goals Av.: 2,53

35 Liverpool - Huddersfield (5-0) P:0 (14), matches: 35, Av. points: 0,40, Av. points HOME: 0,44, Av. points AWAY: 0,35, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -49, Goals Av.: 2,54

36 Huddersfield - Manchester Utd (1-1) P:0 (14), matches: 36, Av. points: 0,39, Av. points HOME: 0,44, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -54, Goals Av.: 2,61

37 Southampton - Huddersfield (1-1) P:1 (15), matches: 37, Av. points: 0,41, Av. points HOME: 0,47, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0,13, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: -54, Goals Av.: 2,59

Bournemouth

0 Bournemouth - Cardiff (2-0) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 West Ham - Bournemouth (1-2) P:3 (3), matches: 1, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 1, Goals: 2, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,00

2 Bournemouth - Everton (2-2) P:3 (6), matches: 2, Av. points: 3,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 3,00, Last Matches: 2, Goals: 4, Goal dif: 3, Goals Av.: 2,50

3 Chelsea - Bournemouth (2-0) P:1 (7), matches: 3, Av. points: 2,33, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 3,00, Last Av. Points: 2,33, Last Matches: 3, Goals: 6, Goal dif: 3, Goals Av.: 3,00

4 Bournemouth - Leicester (4-2) P:0 (7), matches: 4, Av. points: 1,75, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 4, Goals: 6, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,75

5 Burnley - Bournemouth (4-0) P:3 (10), matches: 5, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,33, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 5, Goals: 10, Goal dif: 3, Goals Av.: 3,40

6 Bournemouth - Crystal Palace (2-1) P:0 (10), matches: 6, Av. points: 1,67, Av. points HOME: 2,33, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,67, Last Matches: 6, Goals: 10, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,50

7 Watford - Bournemouth (0-4) P:3 (13), matches: 7, Av. points: 1,86, Av. points HOME: 2,50, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,86, Last Matches: 7, Goals: 12, Goal dif: 0, Goals Av.: 3,43

8 Bournemouth - Southampton (0-0) P:3 (16), matches: 8, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,50, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: 4, Goals Av.: 3,50

9 Fulham - Bournemouth (0-3) P:1 (17), matches: 9, Av. points: 1,89, Av. points HOME: 2,20, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: 4, Goals Av.: 3,11

10 Bournemouth - Manchester Utd (1-2) P:3 (20), matches: 10, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 2,20, Av. points AWAY: 1,80, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: 7, Goals Av.: 3,10

11 Newcastle - Bournemouth (2-1) P:0 (20), matches: 11, Av. points: 1,82, Av. points HOME: 1,83, Av. points AWAY: 1,80, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: 6, Goals Av.: 3,09

12 Bournemouth - Arsenal (1-2) P:0 (20), matches: 12, Av. points: 1,67, Av. points HOME: 1,83, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: 5, Goals Av.: 3,08

13 Manchester City - Bournemouth (3-1) P:0 (20), matches: 13, Av. points: 1,54, Av. points HOME: 1,57, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 22, Goal dif: 4, Goals Av.: 3,08

14 Bournemouth - Huddersfield (2-1) P:0 (20), matches: 14, Av. points: 1,43, Av. points HOME: 1,57, Av. points AWAY: 1,29, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: 2, Goals Av.: 3,14

15 Bournemouth - Liverpool (0-4) P:3 (23), matches: 15, Av. points: 1,53, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 1,29, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: 3, Goals Av.: 3,13

16 Wolves - Bournemouth (2-0) P:0 (23), matches: 16, Av. points: 1,44, Av. points HOME: 1,56, Av. points AWAY: 1,29, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,19

17 Bournemouth - Brighton (2-0) P:0 (23), matches: 17, Av. points: 1,35, Av. points HOME: 1,56, Av. points AWAY: 1,13, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -3, Goals Av.: 3,12

18 Tottenham - Bournemouth (5-0) P:3 (26), matches: 18, Av. points: 1,44, Av. points HOME: 1,70, Av. points AWAY: 1,13, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,06

19 Manchester Utd - Bournemouth (4-1) P:0 (26), matches: 19, Av. points: 1,37, Av. points HOME: 1,70, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -6, Goals Av.: 3,16

20 Bournemouth - Watford (3-3) P:0 (26), matches: 20, Av. points: 1,30, Av. points HOME: 1,70, Av. points AWAY: 0,90, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: -9, Goals Av.: 3,25

21 Everton - Bournemouth (2-0) P:1 (27), matches: 21, Av. points: 1,29, Av. points HOME: 1,64, Av. points AWAY: 0,90, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: -9, Goals Av.: 3,38

22 Bournemouth - West Ham (2-0) P:0 (27), matches: 22, Av. points: 1,23, Av. points HOME: 1,64, Av. points AWAY: 0,82, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: -11, Goals Av.: 3,32

23 Bournemouth - Chelsea (4-0) P:3 (30), matches: 23, Av. points: 1,30, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 0,82, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 33, Goal dif: -9, Goals Av.: 3,26

24 Cardiff - Bournemouth (2-0) P:3 (33), matches: 24, Av. points: 1,38, Av. points HOME: 1,85, Av. points AWAY: 0,82, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: -5, Goals Av.: 3,29

25 Liverpool - Bournemouth (3-0) P:0 (33), matches: 25, Av. points: 1,32, Av. points HOME: 1,85, Av. points AWAY: 0,75, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: -7, Goals Av.: 3,24

26 Bournemouth - Wolves (1-1) P:0 (33), matches: 26, Av. points: 1,27, Av. points HOME: 1,85, Av. points AWAY: 0,69, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: -10, Goals Av.: 3,23

27 Arsenal - Bournemouth (5-1) P:1 (34), matches: 27, Av. points: 1,26, Av. points HOME: 1,79, Av. points AWAY: 0,69, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 38, Goal dif: -10, Goals Av.: 3,19

28 Bournemouth - Manchester City (0-1) P:0 (34), matches: 28, Av. points: 1,21, Av. points HOME: 1,79, Av. points AWAY: 0,64, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 39, Goal dif: -14, Goals Av.: 3,29

29 Huddersfield - Bournemouth (0-2) P:0 (34), matches: 29, Av. points: 1,17, Av. points HOME: 1,67, Av. points AWAY: 0,64, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 39, Goal dif: -15, Goals Av.: 3,21

30 Bournemouth - Newcastle (2-2) P:3 (37), matches: 30, Av. points: 1,23, Av. points HOME: 1,67, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 41, Goal dif: -13, Goals Av.: 3,17

31 Leicester - Bournemouth (2-0) P:1 (38), matches: 31, Av. points: 1,23, Av. points HOME: 1,63, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 43, Goal dif: -13, Goals Av.: 3,19

32 Bournemouth - Burnley (1-3) P:0 (38), matches: 32, Av. points: 1,19, Av. points HOME: 1,63, Av. points AWAY: 0,75, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 43, Goal dif: -15, Goals Av.: 3,16

33 Brighton - Bournemouth (0-5) P:0 (38), matches: 33, Av. points: 1,15, Av. points HOME: 1,53, Av. points AWAY: 0,75, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 44, Goal dif: -17, Goals Av.: 3,18

34 Bournemouth - Fulham (0-1) P:3 (41), matches: 34, Av. points: 1,21, Av. points HOME: 1,53, Av. points AWAY: 0,88, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 49, Goal dif: -12, Goals Av.: 3,24

35 Southampton - Bournemouth (3-3) P:0 (41), matches: 35, Av. points: 1,17, Av. points HOME: 1,44, Av. points AWAY: 0,88, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 49, Goal dif: -13, Goals Av.: 3,17

36 Bournemouth - Tottenham (1-0) P:1 (42), matches: 36, Av. points: 1,17, Av. points HOME: 1,44, Av. points AWAY: 0,89, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 52, Goal dif: -13, Goals Av.: 3,25

37 Crystal Palace - Bournemouth (5-3) P:3 (45), matches: 37, Av. points: 1,22, Av. points HOME: 1,53, Av. points AWAY: 0,89, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 53, Goal dif: -12, Goals Av.: 3,19

Cardiff

0 Bournemouth - Cardiff (2-0) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Cardiff - Newcastle (0-0) P:0 (0), matches: 1, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0, Last Matches: 1, Goals: 0, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,00

2 Huddersfield - Cardiff (0-0) P:1 (1), matches: 2, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 2, Goals: 0, Goal dif: -2, Goals Av.: 1,00

3 Cardiff - Arsenal (2-3) P:1 (2), matches: 3, Av. points: 0,67, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,67, Last Matches: 3, Goals: 0, Goal dif: -2, Goals Av.: 0,67

4 Chelsea - Cardiff (4-1) P:0 (2), matches: 4, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 4, Goals: 2, Goal dif: -3, Goals Av.: 1,75

5 Cardiff - Manchester City (0-5) P:0 (2), matches: 5, Av. points: 0,40, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0,40, Last Matches: 5, Goals: 3, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,40

6 Cardiff - Burnley (1-2) P:0 (2), matches: 6, Av. points: 0,33, Av. points HOME: 0,33, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0,33, Last Matches: 6, Goals: 3, Goal dif: -11, Goals Av.: 2,83

7 Tottenham - Cardiff (1-0) P:0 (2), matches: 7, Av. points: 0,29, Av. points HOME: 0,25, Av. points AWAY: 0,33, Last Av. Points: 0,29, Last Matches: 7, Goals: 4, Goal dif: -12, Goals Av.: 2,86

8 Cardiff - Fulham (4-2) P:0 (2), matches: 8, Av. points: 0,25, Av. points HOME: 0,25, Av. points AWAY: 0,25, Last Av. Points: 0,25, Last Matches: 8, Goals: 4, Goal dif: -13, Goals Av.: 2,63

9 Liverpool - Cardiff (4-1) P:3 (5), matches: 9, Av. points: 0,56, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,25, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 8, Goal dif: -11, Goals Av.: 3,00

10 Cardiff - Leicester (0-1) P:0 (5), matches: 10, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,20, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 8, Goals: 9, Goal dif: -14, Goals Av.: 3,20

11 Cardiff - Brighton (2-1) P:0 (5), matches: 11, Av. points: 0,45, Av. points HOME: 0,67, Av. points AWAY: 0,20, Last Av. Points: 0,38, Last Matches: 8, Goals: 9, Goal dif: -15, Goals Av.: 3,00

12 Everton - Cardiff (1-0) P:3 (8), matches: 12, Av. points: 0,67, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,20, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -14, Goals Av.: 3,00

13 Cardiff - Wolves (2-1) P:0 (8), matches: 13, Av. points: 0,62, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,17, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -15, Goals Av.: 2,85

14 West Ham - Cardiff (3-1) P:3 (11), matches: 14, Av. points: 0,79, Av. points HOME: 1,25, Av. points AWAY: 0,17, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -14, Goals Av.: 2,86

15 Cardiff - Southampton (1-0) P:0 (11), matches: 15, Av. points: 0,73, Av. points HOME: 1,25, Av. points AWAY: 0,14, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -16, Goals Av.: 2,93

16 Watford - Cardiff (3-2) P:3 (14), matches: 16, Av. points: 0,88, Av. points HOME: 1,44, Av. points AWAY: 0,14, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: -15, Goals Av.: 2,81

17 Cardiff - Manchester Utd (1-5) P:0 (14), matches: 17, Av. points: 0,82, Av. points HOME: 1,44, Av. points AWAY: 0,13, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: -16, Goals Av.: 2,94

18 Crystal Palace - Cardiff (0-0) P:0 (14), matches: 18, Av. points: 0,78, Av. points HOME: 1,30, Av. points AWAY: 0,13, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 18, Goal dif: -20, Goals Av.: 3,11

19 Leicester - Cardiff (0-1) P:1 (15), matches: 19, Av. points: 0,79, Av. points HOME: 1,30, Av. points AWAY: 0,22, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 18, Goal dif: -20, Goals Av.: 2,95

20 Cardiff - Tottenham (0-3) P:3 (18), matches: 20, Av. points: 0,90, Av. points HOME: 1,30, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -19, Goals Av.: 2,85

21 Cardiff - Huddersfield (0-0) P:0 (18), matches: 21, Av. points: 0,86, Av. points HOME: 1,18, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -22, Goals Av.: 2,86

22 Newcastle - Cardiff (3-0) P:1 (19), matches: 22, Av. points: 0,86, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -22, Goals Av.: 2,73

23 Arsenal - Cardiff (2-1) P:0 (19), matches: 23, Av. points: 0,83, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 0,45, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -25, Goals Av.: 2,74

24 Cardiff - Bournemouth (2-0) P:0 (19), matches: 24, Av. points: 0,79, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 0,42, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -26, Goals Av.: 2,75

25 Southampton - Cardiff (1-2) P:3 (22), matches: 25, Av. points: 0,88, Av. points HOME: 1,31, Av. points AWAY: 0,42, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 22, Goal dif: -24, Goals Av.: 2,72

26 Cardiff - Watford (1-5) P:3 (25), matches: 26, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 1,31, Av. points AWAY: 0,62, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 24, Goal dif: -23, Goals Av.: 2,73

27 Cardiff - Everton (0-3) P:0 (25), matches: 27, Av. points: 0,93, Av. points HOME: 1,21, Av. points AWAY: 0,62, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -27, Goals Av.: 2,85

28 Wolves - Cardiff (2-0) P:0 (25), matches: 28, Av. points: 0,89, Av. points HOME: 1,13, Av. points AWAY: 0,62, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -30, Goals Av.: 2,86

29 Cardiff - West Ham (2-0) P:0 (25), matches: 29, Av. points: 0,86, Av. points HOME: 1,13, Av. points AWAY: 0,57, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -32, Goals Av.: 2,83

30 Cardiff - Chelsea (1-2) P:3 (28), matches: 30, Av. points: 0,93, Av. points HOME: 1,25, Av. points AWAY: 0,57, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -30, Goals Av.: 2,80

31 Manchester City - Cardiff (2-0) P:0 (28), matches: 31, Av. points: 0,90, Av. points HOME: 1,18, Av. points AWAY: 0,57, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: -31, Goals Av.: 2,81

32 Burnley - Cardiff (2-0) P:0 (28), matches: 32, Av. points: 0,88, Av. points HOME: 1,18, Av. points AWAY: 0,53, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: -33, Goals Av.: 2,78

33 Brighton - Cardiff (0-2) P:0 (28), matches: 33, Av. points: 0,85, Av. points HOME: 1,18, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 28, Goal dif: -35, Goals Av.: 2,76

34 Cardiff - Liverpool (0-2) P:3 (31), matches: 34, Av. points: 0,91, Av. points HOME: 1,18, Av. points AWAY: 0,65, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -33, Goals Av.: 2,74

35 Fulham - Cardiff (1-0) P:0 (31), matches: 35, Av. points: 0,89, Av. points HOME: 1,11, Av. points AWAY: 0,65, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -35, Goals Av.: 2,71

36 Cardiff - Crystal Palace (2-3) P:0 (31), matches: 36, Av. points: 0,86, Av. points HOME: 1,11, Av. points AWAY: 0,61, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -36, Goals Av.: 2,67

37 Manchester Utd - Cardiff (0-2) P:0 (31), matches: 37, Av. points: 0,84, Av. points HOME: 1,05, Av. points AWAY: 0,61, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -37, Goals Av.: 2,73

Newcastle

0 Newcastle - Tottenham (1-2) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Cardiff - Newcastle (0-0) P:0 (0), matches: 1, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 1, Goals: 1, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,00

2 Newcastle - Chelsea (1-2) P:1 (1), matches: 2, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 2, Goals: 1, Goal dif: -1, Goals Av.: 1,50

3 Manchester City - Newcastle (2-1) P:0 (1), matches: 3, Av. points: 0,33, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,33, Last Matches: 3, Goals: 2, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,00

4 Newcastle - Arsenal (1-2) P:0 (1), matches: 4, Av. points: 0,25, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,25, Last Matches: 4, Goals: 3, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,25

5 Crystal Palace - Newcastle (0-0) P:0 (1), matches: 5, Av. points: 0,20, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,20, Last Matches: 5, Goals: 4, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,40

6 Newcastle - Leicester (0-2) P:1 (2), matches: 6, Av. points: 0,33, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,67, Last Av. Points: 0,33, Last Matches: 6, Goals: 4, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,00

7 Manchester Utd - Newcastle (3-2) P:0 (2), matches: 7, Av. points: 0,29, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,67, Last Av. Points: 0,29, Last Matches: 7, Goals: 4, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,00

8 Newcastle - Brighton (0-1) P:0 (2), matches: 8, Av. points: 0,25, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,25, Last Matches: 8, Goals: 6, Goal dif: -7, Goals Av.: 2,38

9 Southampton - Newcastle (0-0) P:0 (2), matches: 9, Av. points: 0,22, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,50, Last Av. Points: 0,25, Last Matches: 8, Goals: 6, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,22

10 Newcastle - Watford (1-0) P:1 (3), matches: 10, Av. points: 0,30, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,60, Last Av. Points: 0,25, Last Matches: 8, Goals: 6, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,00

11 Newcastle - Bournemouth (2-1) P:3 (6), matches: 11, Av. points: 0,55, Av. points HOME: 0,50, Av. points AWAY: 0,60, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 7, Goal dif: -7, Goals Av.: 1,91

12 Burnley - Newcastle (1-2) P:3 (9), matches: 12, Av. points: 0,75, Av. points HOME: 0,86, Av. points AWAY: 0,60, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 9, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,00

13 Newcastle - West Ham (0-3) P:3 (12), matches: 13, Av. points: 0,92, Av. points HOME: 0,86, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,08

14 Everton - Newcastle (1-1) P:0 (12), matches: 14, Av. points: 0,86, Av. points HOME: 0,75, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,14

15 Newcastle - Wolves (1-2) P:1 (13), matches: 15, Av. points: 0,87, Av. points HOME: 0,75, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 12, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,13

16 Huddersfield - Newcastle (0-1) P:0 (13), matches: 16, Av. points: 0,81, Av. points HOME: 0,67, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,19

17 Newcastle - Fulham (0-0) P:3 (16), matches: 17, Av. points: 0,94, Av. points HOME: 0,67, Av. points AWAY: 1,25, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,12

18 Liverpool - Newcastle (4-0) P:1 (17), matches: 18, Av. points: 0,94, Av. points HOME: 0,70, Av. points AWAY: 1,25, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,00

19 Watford - Newcastle (1-1) P:0 (17), matches: 19, Av. points: 0,89, Av. points HOME: 0,70, Av. points AWAY: 1,11, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -12, Goals Av.: 2,11

20 Newcastle - Manchester Utd (0-2) P:1 (18), matches: 20, Av. points: 0,90, Av. points HOME: 0,70, Av. points AWAY: 1,10, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: -12, Goals Av.: 2,10

21 Chelsea - Newcastle (2-1) P:0 (18), matches: 21, Av. points: 0,86, Av. points HOME: 0,64, Av. points AWAY: 1,10, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: -14, Goals Av.: 2,10

22 Newcastle - Cardiff (3-0) P:0 (18), matches: 22, Av. points: 0,82, Av. points HOME: 0,64, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: -15, Goals Av.: 2,14

23 Newcastle - Manchester City (2-1) P:3 (21), matches: 23, Av. points: 0,91, Av. points HOME: 0,83, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -12, Goals Av.: 2,17

24 Tottenham - Newcastle (1-0) P:3 (24), matches: 24, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: -11, Goals Av.: 2,21

25 Wolves - Newcastle (1-1) P:0 (24), matches: 25, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,92, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: -12, Goals Av.: 2,16

26 Newcastle - Huddersfield (2-0) P:1 (25), matches: 26, Av. points: 0,96, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,92, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 22, Goal dif: -12, Goals Av.: 2,15

27 Newcastle - Burnley (2-0) P:3 (28), matches: 27, Av. points: 1,04, Av. points HOME: 1,14, Av. points AWAY: 0,92, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 24, Goal dif: -10, Goals Av.: 2,15

28 West Ham - Newcastle (2-0) P:3 (31), matches: 28, Av. points: 1,11, Av. points HOME: 1,27, Av. points AWAY: 0,92, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,14

29 Newcastle - Everton (3-2) P:0 (31), matches: 29, Av. points: 1,07, Av. points HOME: 1,27, Av. points AWAY: 0,86, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: -10, Goals Av.: 2,14

30 Bournemouth - Newcastle (2-2) P:3 (34), matches: 30, Av. points: 1,13, Av. points HOME: 1,38, Av. points AWAY: 0,86, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 29, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,23

31 Arsenal - Newcastle (2-0) P:1 (35), matches: 31, Av. points: 1,13, Av. points HOME: 1,38, Av. points AWAY: 0,87, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,29

32 Newcastle - Crystal Palace (0-1) P:0 (35), matches: 32, Av. points: 1,09, Av. points HOME: 1,38, Av. points AWAY: 0,81, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: -11, Goals Av.: 2,28

33 Leicester - Newcastle (0-1) P:0 (35), matches: 33, Av. points: 1,06, Av. points HOME: 1,29, Av. points AWAY: 0,81, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: -12, Goals Av.: 2,24

34 Newcastle - Southampton (3-1) P:3 (38), matches: 34, Av. points: 1,12, Av. points HOME: 1,29, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -11, Goals Av.: 2,21

35 Brighton - Newcastle (1-1) P:3 (41), matches: 35, Av. points: 1,17, Av. points HOME: 1,39, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,26

36 Newcastle - Liverpool (2-3) P:1 (42), matches: 36, Av. points: 1,17, Av. points HOME: 1,39, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 36, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,25

37 Fulham - Newcastle (0-4) P:0 (42), matches: 37, Av. points: 1,14, Av. points HOME: 1,32, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 38, Goal dif: -10, Goals Av.: 2,32

West Ham

0 Liverpool - West Ham (4-0) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 West Ham - Bournemouth (1-2) P:0 (0), matches: 1, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0, Last Matches: 1, Goals: 0, Goal dif: -4, Goals Av.: 4,00

2 Arsenal - West Ham (3-1) P:0 (0), matches: 2, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0, Last Matches: 2, Goals: 1, Goal dif: -5, Goals Av.: 3,50

3 West Ham - Wolves (0-1) P:0 (0), matches: 3, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0, Last Matches: 3, Goals: 2, Goal dif: -7, Goals Av.: 3,67

4 Everton - West Ham (1-3) P:0 (0), matches: 4, Av. points: 0,00, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0, Last Matches: 4, Goals: 2, Goal dif: -8, Goals Av.: 3,00

5 West Ham - Chelsea (0-0) P:3 (3), matches: 5, Av. points: 0,60, Av. points HOME: 0,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,60, Last Matches: 5, Goals: 5, Goal dif: -6, Goals Av.: 3,20

6 West Ham - Manchester Utd (3-1) P:1 (4), matches: 6, Av. points: 0,67, Av. points HOME: 0,33, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,67, Last Matches: 6, Goals: 5, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,67

7 Brighton - West Ham (1-0) P:3 (7), matches: 7, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 7, Goals: 8, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,86

8 West Ham - Tottenham (0-1) P:0 (7), matches: 8, Av. points: 0,88, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,75, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 8, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,63

9 Leicester - West Ham (1-1) P:0 (7), matches: 9, Av. points: 0,78, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,75, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 8, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,44

10 West Ham - Burnley (4-2) P:1 (8), matches: 10, Av. points: 0,80, Av. points HOME: 0,80, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 9, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,40

11 Huddersfield - West Ham (1-1) P:3 (11), matches: 11, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 0,80, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,73

12 West Ham - Manchester City (0-4) P:1 (12), matches: 12, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,17, Av. points AWAY: 0,83, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,67

13 Newcastle - West Ham (0-3) P:0 (12), matches: 13, Av. points: 0,92, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,83, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 14, Goal dif: -8, Goals Av.: 2,77

14 West Ham - Cardiff (3-1) P:3 (15), matches: 14, Av. points: 1,07, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,14, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,79

15 West Ham - Crystal Palace (3-2) P:3 (18), matches: 15, Av. points: 1,20, Av. points HOME: 1,25, Av. points AWAY: 1,14, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,87

16 Fulham - West Ham (0-2) P:3 (21), matches: 16, Av. points: 1,31, Av. points HOME: 1,44, Av. points AWAY: 1,14, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: -2, Goals Av.: 3,00

17 West Ham - Watford (0-2) P:3 (24), matches: 17, Av. points: 1,41, Av. points HOME: 1,44, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 2,13, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,94

18 Southampton - West Ham (1-2) P:0 (24), matches: 18, Av. points: 1,33, Av. points HOME: 1,30, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 25, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,89

19 Burnley - West Ham (2-0) P:3 (27), matches: 19, Av. points: 1,42, Av. points HOME: 1,30, Av. points AWAY: 1,56, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,89

20 West Ham - Brighton (2-2) P:0 (27), matches: 20, Av. points: 1,35, Av. points HOME: 1,30, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,85

21 West Ham - Arsenal (1-0) P:1 (28), matches: 21, Av. points: 1,33, Av. points HOME: 1,27, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 29, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,90

22 Bournemouth - West Ham (2-0) P:3 (31), matches: 22, Av. points: 1,41, Av. points HOME: 1,42, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,82

23 Wolves - West Ham (3-0) P:0 (31), matches: 23, Av. points: 1,35, Av. points HOME: 1,42, Av. points AWAY: 1,27, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,78

24 West Ham - Liverpool (1-1) P:0 (31), matches: 24, Av. points: 1,29, Av. points HOME: 1,42, Av. points AWAY: 1,17, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -7, Goals Av.: 2,79

25 Crystal Palace - West Ham (1-1) P:1 (32), matches: 25, Av. points: 1,28, Av. points HOME: 1,38, Av. points AWAY: 1,17, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: -7, Goals Av.: 2,76

26 West Ham - Fulham (3-1) P:1 (33), matches: 26, Av. points: 1,27, Av. points HOME: 1,38, Av. points AWAY: 1,15, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 32, Goal dif: -7, Goals Av.: 2,73

27 Manchester City - West Ham (1-0) P:3 (36), matches: 27, Av. points: 1,33, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,15, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,78

28 West Ham - Newcastle (2-0) P:0 (36), matches: 28, Av. points: 1,29, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,07, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,71

29 Cardiff - West Ham (2-0) P:3 (39), matches: 29, Av. points: 1,34, Av. points HOME: 1,60, Av. points AWAY: 1,07, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,69

30 West Ham - Huddersfield (4-3) P:0 (39), matches: 30, Av. points: 1,30, Av. points HOME: 1,60, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,67

31 West Ham - Everton (0-2) P:3 (42), matches: 31, Av. points: 1,35, Av. points HOME: 1,69, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 41, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,81

32 Chelsea - West Ham (2-0) P:0 (42), matches: 32, Av. points: 1,31, Av. points HOME: 1,59, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 41, Goal dif: -7, Goals Av.: 2,78

33 Manchester Utd - West Ham (2-1) P:0 (42), matches: 33, Av. points: 1,27, Av. points HOME: 1,59, Av. points AWAY: 0,94, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 41, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,76

34 West Ham - Leicester (2-2) P:0 (42), matches: 34, Av. points: 1,24, Av. points HOME: 1,59, Av. points AWAY: 0,88, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 42, Goal dif: -10, Goals Av.: 2,76

35 Tottenham - West Ham (0-1) P:1 (43), matches: 35, Av. points: 1,23, Av. points HOME: 1,56, Av. points AWAY: 0,88, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 44, Goal dif: -10, Goals Av.: 2,80

36 West Ham - Southampton (3-0) P:3 (46), matches: 36, Av. points: 1,28, Av. points HOME: 1,56, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 45, Goal dif: -9, Goals Av.: 2,75

37 Watford - West Ham (1-4) P:3 (49), matches: 37, Av. points: 1,32, Av. points HOME: 1,63, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 48, Goal dif: -6, Goals Av.: 2,76

Wolves

0 Wolves - Everton (2-2) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Leicester - Wolves (2-0) P:1 (1), matches: 1, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 1, Goals: 2, Goal dif: 0, Goals Av.: 4,00

2 Wolves - Manchester City (1-1) P:0 (1), matches: 2, Av. points: 0,50, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0,50, Last Matches: 2, Goals: 2, Goal dif: -2, Goals Av.: 3,00

3 West Ham - Wolves (0-1) P:1 (2), matches: 3, Av. points: 0,67, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 0,00, Last Av. Points: 0,67, Last Matches: 3, Goals: 3, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,67

4 Wolves - Burnley (1-0) P:3 (5), matches: 4, Av. points: 1,25, Av. points HOME: 1,00, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 4, Goals: 4, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,25

5 Manchester Utd - Wolves (1-1) P:3 (8), matches: 5, Av. points: 1,60, Av. points HOME: 1,67, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,60, Last Matches: 5, Goals: 5, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,00

6 Wolves - Southampton (2-0) P:1 (9), matches: 6, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 1,67, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 6, Goals: 6, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,00

7 Crystal Palace - Wolves (0-1) P:3 (12), matches: 7, Av. points: 1,71, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,71, Last Matches: 7, Goals: 8, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,00

8 Wolves - Watford (0-2) P:3 (15), matches: 8, Av. points: 1,88, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,75, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 9, Goal dif: 3, Goals Av.: 1,88

9 Brighton - Wolves (1-0) P:0 (15), matches: 9, Av. points: 1,67, Av. points HOME: 1,60, Av. points AWAY: 1,75, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 9, Goal dif: 1, Goals Av.: 1,89

10 Wolves - Tottenham (2-3) P:0 (15), matches: 10, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 1,60, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 9, Goal dif: 0, Goals Av.: 1,80

11 Arsenal - Wolves (1-1) P:0 (15), matches: 11, Av. points: 1,36, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 1,40, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 11, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,09

12 Wolves - Huddersfield (0-2) P:1 (16), matches: 12, Av. points: 1,33, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 12, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,08

13 Cardiff - Wolves (2-1) P:0 (16), matches: 13, Av. points: 1,23, Av. points HOME: 1,14, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 12, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,08

14 Wolves - Chelsea (2-1) P:0 (16), matches: 14, Av. points: 1,14, Av. points HOME: 1,14, Av. points AWAY: 1,14, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,14

15 Newcastle - Wolves (1-2) P:3 (19), matches: 15, Av. points: 1,27, Av. points HOME: 1,38, Av. points AWAY: 1,14, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,20

16 Wolves - Bournemouth (2-0) P:3 (22), matches: 16, Av. points: 1,38, Av. points HOME: 1,38, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 17, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,25

17 Wolves - Liverpool (0-2) P:3 (25), matches: 17, Av. points: 1,47, Av. points HOME: 1,56, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,24

18 Fulham - Wolves (1-1) P:0 (25), matches: 18, Av. points: 1,39, Av. points HOME: 1,40, Av. points AWAY: 1,38, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,22

19 Tottenham - Wolves (1-3) P:1 (26), matches: 19, Av. points: 1,37, Av. points HOME: 1,40, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,21

20 Wolves - Crystal Palace (0-2) P:3 (29), matches: 20, Av. points: 1,45, Av. points HOME: 1,40, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,30

21 Manchester City - Wolves (3-0) P:0 (29), matches: 21, Av. points: 1,38, Av. points HOME: 1,27, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,29

22 Wolves - Leicester (4-3) P:0 (29), matches: 22, Av. points: 1,32, Av. points HOME: 1,27, Av. points AWAY: 1,36, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: -5, Goals Av.: 2,32

23 Wolves - West Ham (3-0) P:3 (32), matches: 23, Av. points: 1,39, Av. points HOME: 1,42, Av. points AWAY: 1,36, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 27, Goal dif: -4, Goals Av.: 2,52

24 Everton - Wolves (1-3) P:3 (35), matches: 24, Av. points: 1,46, Av. points HOME: 1,54, Av. points AWAY: 1,36, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 30, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,54

25 Wolves - Newcastle (1-1) P:3 (38), matches: 25, Av. points: 1,52, Av. points HOME: 1,54, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 33, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,60

26 Bournemouth - Wolves (1-1) P:1 (39), matches: 26, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,50, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,58

27 Huddersfield - Wolves (1-0) P:1 (40), matches: 27, Av. points: 1,48, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,46, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,56

28 Wolves - Cardiff (2-0) P:0 (40), matches: 28, Av. points: 1,43, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,36, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,50

29 Chelsea - Wolves (1-1) P:3 (43), matches: 29, Av. points: 1,48, Av. points HOME: 1,60, Av. points AWAY: 1,36, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 37, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,48

30 Burnley - Wolves (2-0) P:1 (44), matches: 30, Av. points: 1,47, Av. points HOME: 1,60, Av. points AWAY: 1,33, Last Av. Points: 1,88, Last Matches: 8, Goals: 38, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,47

31 Wolves - Manchester Utd (2-1) P:0 (44), matches: 31, Av. points: 1,42, Av. points HOME: 1,60, Av. points AWAY: 1,25, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 38, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,45

32 Southampton - Wolves (3-1) P:3 (47), matches: 32, Av. points: 1,47, Av. points HOME: 1,69, Av. points AWAY: 1,25, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 40, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,47

33 Wolves - Brighton (0-0) P:0 (47), matches: 33, Av. points: 1,42, Av. points HOME: 1,69, Av. points AWAY: 1,18, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 41, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,52

34 Wolves - Arsenal (3-1) P:1 (48), matches: 34, Av. points: 1,41, Av. points HOME: 1,65, Av. points AWAY: 1,18, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 41, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,44

35 Watford - Wolves (1-2) P:3 (51), matches: 35, Av. points: 1,46, Av. points HOME: 1,72, Av. points AWAY: 1,18, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 44, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,49

36 Wolves - Fulham (1-0) P:3 (54), matches: 36, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 1,72, Av. points AWAY: 1,28, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 46, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,50

37 Liverpool - Wolves (2-0) P:3 (57), matches: 37, Av. points: 1,54, Av. points HOME: 1,79, Av. points AWAY: 1,28, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 47, Goal dif: 3, Goals Av.: 2,46

Everton

0 Wolves - Everton (2-2) P:0 (0), matches: 0, Av. points: 0, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 0, Last Av. Points: 0, Last Matches: 0, Goals: 0, Goal dif: 0, Goals Av.: 0,00

1 Everton - Southampton (2-1) P:1 (1), matches: 1, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 0, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 1, Goals: 2, Goal dif: 0, Goals Av.: 4,00

2 Bournemouth - Everton (2-2) P:3 (4), matches: 2, Av. points: 2,00, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 2, Goals: 4, Goal dif: 1, Goals Av.: 3,50

3 Everton - Huddersfield (1-1) P:1 (5), matches: 3, Av. points: 1,67, Av. points HOME: 3,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,67, Last Matches: 3, Goals: 6, Goal dif: 1, Goals Av.: 3,67

4 Everton - West Ham (1-3) P:1 (6), matches: 4, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 4, Goals: 7, Goal dif: 1, Goals Av.: 3,25

5 Arsenal - Everton (2-0) P:0 (6), matches: 5, Av. points: 1,20, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,20, Last Matches: 5, Goals: 8, Goal dif: -1, Goals Av.: 3,40

6 Everton - Fulham (3-0) P:0 (6), matches: 6, Av. points: 1,00, Av. points HOME: 1,33, Av. points AWAY: 0,67, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 6, Goals: 8, Goal dif: -3, Goals Av.: 3,17

7 Leicester - Everton (1-2) P:3 (9), matches: 7, Av. points: 1,29, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 0,67, Last Av. Points: 1,29, Last Matches: 7, Goals: 11, Goal dif: 0, Goals Av.: 3,14

8 Everton - Crystal Palace (2-0) P:3 (12), matches: 8, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 1,25, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 13, Goal dif: 1, Goals Av.: 3,13

9 Manchester Utd - Everton (2-1) P:3 (15), matches: 9, Av. points: 1,67, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,25, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 15, Goal dif: 3, Goals Av.: 3,00

10 Everton - Brighton (3-1) P:0 (15), matches: 10, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,38, Last Matches: 8, Goals: 16, Goal dif: 2, Goals Av.: 3,00

11 Chelsea - Everton (0-0) P:3 (18), matches: 11, Av. points: 1,64, Av. points HOME: 2,17, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: 4, Goals Av.: 3,09

12 Everton - Cardiff (1-0) P:1 (19), matches: 12, Av. points: 1,58, Av. points HOME: 2,17, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 19, Goal dif: 4, Goals Av.: 2,83

13 Liverpool - Everton (1-0) P:3 (22), matches: 13, Av. points: 1,69, Av. points HOME: 2,29, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: 5, Goals Av.: 2,69

14 Everton - Newcastle (1-1) P:0 (22), matches: 14, Av. points: 1,57, Av. points HOME: 2,29, Av. points AWAY: 0,86, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 20, Goal dif: 4, Goals Av.: 2,57

15 Everton - Watford (2-2) P:1 (23), matches: 15, Av. points: 1,53, Av. points HOME: 2,13, Av. points AWAY: 0,86, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 21, Goal dif: 4, Goals Av.: 2,53

16 Manchester City - Everton (3-1) P:1 (24), matches: 16, Av. points: 1,50, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 0,86, Last Av. Points: 1,50, Last Matches: 8, Goals: 23, Goal dif: 4, Goals Av.: 2,63

17 Everton - Tottenham (2-6) P:0 (24), matches: 17, Av. points: 1,41, Av. points HOME: 2,00, Av. points AWAY: 0,75, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 24, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,71

18 Burnley - Everton (1-5) P:0 (24), matches: 18, Av. points: 1,33, Av. points HOME: 1,80, Av. points AWAY: 0,75, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 26, Goal dif: -2, Goals Av.: 3,00

19 Brighton - Everton (1-0) P:3 (27), matches: 19, Av. points: 1,42, Av. points HOME: 1,80, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: 2, Goals Av.: 3,16

20 Everton - Leicester (0-1) P:0 (27), matches: 20, Av. points: 1,35, Av. points HOME: 1,80, Av. points AWAY: 0,90, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: 1, Goals Av.: 3,05

21 Everton - Bournemouth (2-0) P:0 (27), matches: 21, Av. points: 1,29, Av. points HOME: 1,64, Av. points AWAY: 0,90, Last Av. Points: 0,63, Last Matches: 8, Goals: 31, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,95

22 Southampton - Everton (2-1) P:3 (30), matches: 22, Av. points: 1,36, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 0,90, Last Av. Points: 1,00, Last Matches: 8, Goals: 33, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,91

23 Huddersfield - Everton (0-1) P:0 (30), matches: 23, Av. points: 1,30, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 0,82, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 34, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,91

24 Everton - Wolves (1-3) P:3 (33), matches: 24, Av. points: 1,38, Av. points HOME: 1,75, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 35, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,83

25 Everton - Manchester City (0-2) P:0 (33), matches: 25, Av. points: 1,32, Av. points HOME: 1,62, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 36, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,88

26 Watford - Everton (1-0) P:0 (33), matches: 26, Av. points: 1,27, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 36, Goal dif: -2, Goals Av.: 2,85

27 Cardiff - Everton (0-3) P:0 (33), matches: 27, Av. points: 1,22, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 0,92, Last Av. Points: 0,75, Last Matches: 8, Goals: 36, Goal dif: -3, Goals Av.: 2,78

28 Everton - Liverpool (0-0) P:3 (36), matches: 28, Av. points: 1,29, Av. points HOME: 1,50, Av. points AWAY: 1,07, Last Av. Points: 1,13, Last Matches: 8, Goals: 39, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,79

29 Newcastle - Everton (3-2) P:1 (37), matches: 29, Av. points: 1,28, Av. points HOME: 1,47, Av. points AWAY: 1,07, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 39, Goal dif: 0, Goals Av.: 2,69

30 Everton - Chelsea (2-0) P:0 (37), matches: 30, Av. points: 1,23, Av. points HOME: 1,47, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 0,88, Last Matches: 8, Goals: 41, Goal dif: -1, Goals Av.: 2,77

31 West Ham - Everton (0-2) P:3 (40), matches: 31, Av. points: 1,29, Av. points HOME: 1,56, Av. points AWAY: 1,00, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 43, Goal dif: 1, Goals Av.: 2,74

32 Everton - Arsenal (1-0) P:3 (43), matches: 32, Av. points: 1,34, Av. points HOME: 1,56, Av. points AWAY: 1,13, Last Av. Points: 1,25, Last Matches: 8, Goals: 45, Goal dif: 3, Goals Av.: 2,72

33 Fulham - Everton (2-0) P:3 (46), matches: 33, Av. points: 1,39, Av. points HOME: 1,65, Av. points AWAY: 1,13, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 46, Goal dif: 4, Goals Av.: 2,67

34 Everton - Manchester Utd (4-0) P:0 (46), matches: 34, Av. points: 1,35, Av. points HOME: 1,65, Av. points AWAY: 1,06, Last Av. Points: 1,63, Last Matches: 8, Goals: 46, Goal dif: 2, Goals Av.: 2,65

35 Crystal Palace - Everton (0-0) P:3 (49), matches: 35, Av. points: 1,40, Av. points HOME: 1,72, Av. points AWAY: 1,06, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 50, Goal dif: 6, Goals Av.: 2,69

36 Everton - Burnley (2-0) P:1 (50), matches: 36, Av. points: 1,39, Av. points HOME: 1,72, Av. points AWAY: 1,06, Last Av. Points: 1,75, Last Matches: 8, Goals: 50, Goal dif: 6, Goals Av.: 2,61

37 Tottenham - Everton (2-2) P:3 (53), matches: 37, Av. points: 1,43, Av. points HOME: 1,79, Av. points AWAY: 1,06, Last Av. Points: 2,00, Last Matches: 8, Goals: 52, Goal dif: 8, Goals Av.: 2,59
DONE